Głogów historia, ciekawostki...

Głogów historia, ciekawostki... w miejscowości Głogów

Opis

Głogów jest miastem usytuowanym w północnej części województwa dolnośląskiego. Nie zalicza się ono do szaro-burych miast, lecz do bardziej przyrodniczych. A to przez posiadanie przez opisywane miasto, licznych walorów związanych z przyrodą, do których zaliczyć możemy: szatę roślinną i zwierzęcą, gleby, wody oraz obecny w tym miejscu urozmaicony krajobraz. System zieleni natomiast tworzą parki.Miasto w swej dawnej przeszłości

Historia powstania przedstawianego miasta i jego historii funkcjonowanie prezentuje się w następujący sposób. Poczynając od najwcześniejszych lat w jego dziejach, powiedzieć należy, że [niektóre z hipotez skłaniają do poglądu, że osada Lugidunum z mapy Ptolemeusza może być Głogowem. Po drugie miejscowość ta zdaniem niektórych została odwzorowana w dziele ?Geografia" Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142?147 naszej ery. Jednak należy podchodzić do tego z pewną rezerwą.O tym, że miejscowość ta była Głogowem, informuje kompendium Lexicon Universale. Wynika to również z jej położenia względem innych zidentyfikowanych miejscowości Śląska. Następne źródła zaś identyfikują jednak Lugidunum z Legnicą, a nie z Głogowem. Jest to jednak przypuszczenie, ponieważ mapa Ptolemeusza jest bardzo niedokładna. Mogą z tego powodu rodzić się i powstawać pewne nie jasności. 

Głogów jest jedną ze starszych miejscowości na terenie Polski. Najstarszy głogowski gród założony został w X wieku przez słowiańskie plemię Dziadoszan i położony był na prawym brzegu Baryczy. Plemienny gród został zdobyty przez Mieszka I, który około 989 roku zbudował nowy większy gród w widłach Baryczy i Odry na terenie dzisiejszej kolegiaty na Ostrowie Tumskim ]Gród usytuowany był, na odrzańskiej wyspie, zwanej Ostrowem Tumskim. Strzegł on strategicznej przeprawy, znajdującej się między Śląskiem, a Wielkopolską.

Gród miał kształt owalu o wymiarach 108 × 78 metrów. Wnętrze charakteryzowanego obiektu szczelnie zajmowały liczne budynki o konstrukcji zrębowej ustawione równolegle do ulicy, a w miejscu dzisiejszej kolegiaty istniał niewielki kamienny kościół.] Po zajęciu Śląska przez Mieszka I, Głogów stał się ważnym ośrodkiem kasztelańskim, na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Przez Głogów przebiegał szlak handlowy z Rzeszy Niemieckiej do Wielkopolski. Tędy wiodła również trasa pielgrzymki Ottona III do Gniezna w roku 1000. Bolesław I Chrobry wyczekiwał podróżującego w celach dyplomatyczno-religijnych, cesarza między Szprotawą, a przedstawianym Głogowem.Jednak wspomnianą drogą podróżowały także inne postacie z przeszłości. A mianowicie wspomnianym szlakiem, ku dogodnej przeprawie przez Odrę, parokrotnie wędrowały wojska królów niemieckich i cesarzy rzymskich.[4.W latach 1010 i 1017 wojska niemieckie Henryka II znalazły się dwukrotnie pod grodem w Głogowie. Do oblężenia grodu jednak nie doszło, o czym wspomina Thietmar z Merseburga. ] Sieć istniejących tam piastowskich grodów, służyła, jak domyślić się można obronie terytorium. Oprócz tego, wspomniana sieć służyła, schronieniu się przebywającej tam ludności. Oczywiście w przypadku ataku nieprzyjaciela. Do takich zdarzeń w odległej przeszłości miasta musiało dochodzić i doszło.  Wspomniane wydarzenie, dotyczące oblegania miasta przez wojska niemieckie Henryka II, wówczas odnotował  towarzyszący cesarzowi kronikarz Thietmar. Wzmiankował on w zapisie ?urbs Glogua" ? gród, który skutecznie zablokował Henrykowi II drogę do Wielkopolski. Z kolei, w późniejszych latach, bo na początku XII wieku, odbyła się heroiczna obrona Głogowa, która zatrzymała na linii Odry interwencyjną wyprawę Henryka V.[5.A dokładniej rzecz opisując, to jedną z najsłynniejszych z walk o Głogów jest obrona miasta w roku 1109 przed wojskami króla niemieckiego Henryka V.

W tamtym czasie będącego jeszcze królem niemieckim, a w późniejszym czasie dopiero cesarzem. Wspomniana wyprawa, była skierowana przeciwko Bolesławowi III Krzywoustemu.U Galla Anonima zachowała się obszerna relacja o prowadzonych pertraktacjach Głogowian z Henrykiem V, a także i o prowadzonej obronie grodu w 1109 roku. Głogów, jako miasto, wytrzymał uderzenie wojsk Henryka V, a z kolei król niemiecki nie zajął Wielkopolski. Nadodrzański gród jeszcze raz znalazł się na trasie wyprawy cesarskiej do Polski, gdy Fryderyk I Barbarossa, w 1157 roku, wkroczył do Wielkopolski, by wziąć w obronę obalonego seniora Władysław II Wygnańca. Wtedy miasto, we wspomnianym roku 1157 Głogów zdobyty został przez Fryderyka I Barbarossę, który spalił gród. Na szczęście dla piastowskiej państwowości, wchodzącej w okres rozbicia dzielnicowego, cesarze rzymscy z rodu Hohenstaufów zainteresowani byli, bardziej Italią oraz ideą krucjat do Ziemi Świętej. Uchroniło to wówczas miasto, przed kłopotami.

W roku 1180 roku, pod rządami Konrada Laskonogiego, syna Władysława Wygnańca, odbudowany Głogów, stał się stolicą księstwa głogowskiego.}[8. Następnym istotnym wydarzeniem w dziejach miasta, było w 1202 roku, było to że, wzmiankowany był po raz pierwszy kasztelan. W tamtym czasie był nim Andrzej,następnymi byli to między innymi: Gebhard I Wezenborg (1206-1217), Przecław (1218?1223), Mojko (1239), Bozanta (1240), Jaksa (1242), Mirosław (1248), Gebhard II Wezenborg (1260).  W spisanym po łacinie dokumencie średniowiecznym księcia Bolesława Rogatki z 1242 roku wymieniony jest Jaksa kasztelan głogowski we fragmencie Jaxa castellano in Glogouia. Dalsze informacje dotyczące zaprowadzonych samych zmian, ważnych dla miasta, informują, że w mieście książę Konrad I zbudował pierwszy murowany zamek książęcy, będący siedzibą kasztelanii. ]

W kolejnych latach dochodziło do kolejnych zmian. Głogów został lokowany na prawie magdeburskim w 1253 roku. Natomiast w następnych stuleciach Głogów dzielił losy Śląska. Księstwo głogowskie stało się odrębną piastowską dzielnicą na Śląsku. Rządzona ona była, przez syna Henryka II Pobożnego. Następnie przez Konrada I Głogowskiego, a potem przez jego następców. Linia Piastów głogowsko-żagańskich utrzymała się do końca średniowiecza. Miasto wraz ze Śląskiem znalazło się, jeszcze w XIV wieku, w lennej zależności, od czeskich Luksemburgów. W XV wieku było, ono obiektem rywalizacji między Maciejem Korwinem, królem Węgier, a Jagiellonami. Z ramienia Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, dwaj jego bracia ? Jan I Olbracht i Zygmunt I Stary, nim objęli polski tron, kolejno zarządzali Śląskiem, rezydując w Głogowie.W latach 1491?1506 rządzili tu Jagiellonowie, Jan Olbracht i Zygmunt Stary, późniejsi królowie polscy. Następnie miasto podlegało Jagiellonom czeskim, a potem Habsburgom. W połowie XVII wieku, w czasie wojny trzydziestoletniej, Głogów zamieniony został w twierdzę. Był oblegany i zdobywany przez wojska pruskie, francuskie, rosyjskie, szwedzkie i austriackie. Jagiellońska obecność w Głogowie nie przynosiła niestety Koronie Polskiej rewindykacji księstwa. Wkrótce Głogów wraz ze Śląskiem, jako część Korony Czeskiej znalazł się pod władaniem Habsburgów. [ Od roku 1740 podlegał pruskim Hohenzollernom. W czasie wojen napoleońskich kwaterowały tu polskie oddziały Jana Henryka Dąbrowskiego, szwadrony 4. płku strz. konnych Księstwa Warszawskiego, odwiedził to miasto również trzykrotnie sam Napoleon. Umocnienia twierdzy zahamowały na wiele lat rozwój miasta.

W XVIII wieku Śląsk zajęli Hohenzollernowie. Miasto pozostawało w Niemczech do 1945 roku. W ostatnim roku II wojny światowej Niemcy zamienili Głogów w twierdzę. Podobnie, jak Wrocław, oba wspomniane miasta miały powstrzymywać Armię Czerwoną w jej pochodzie na Berlin. Głogów został w tamtym czasie kompletnie zniszczony. Na mocy decyzji jałtańskich, Głogów wraz ze Śląskiem, wrócił do Polski.

Od 1945 do 1950 Głogów należał do województwa wrocławskiego, zaś w 1950 włączony został do nowo powstałego województwa zielonogórskiego. Natomiast od 1975 do 1998 należał do województwa legnickiego. A z kolei do województwa dolnośląskiego należy ono, natomiast obecnie, od momentu przeprowadzonej reformy administracyjnej w 1999 roku.

 Nazwa charakteryzowanego miasta posiada nie do końca wyjaśnioną etymologię swojego pochodzenia. Najprawdopodobniej jego nazwa wywodzi się od słowa "glogh", oznaczającego cierń, lub kolec. W jeszcze innym wariancie, nazwa może też być związana z właściwościami terenów, gdzie ją postawiono. Drugim sposobem wyszukiwania pochodzenia jego nazwy, jest spojrzenie na związek nazwy tego miasta, z roślinnością charakterystyczną oraz porastajiącą głogiem ziemie z infrastrukturą tej jednostki terytorialnej. Następną opcją jest pochodzenie poniemieckie nazwy miasta.

W roku 1613 śląski regionalista oraz historyk Mikołaj Henel z Prudnika w swoim dziele o geografii Śląska, zatytułowanym: Silesiographia podając łacińskie jej nazwy:GLOGOVIA.

W pruskim urzędowym dokumencie z 1750 roku wydanym w języku polskim w Berlinie przez Fryderyka Wielkiego, miasto wymienione jest pośród innych śląskich miejscowości jako Glogow. Późniejsza nazwa niemiecka Glogau jest zgermanizowaną nazwą pierwotnej słowiańskiej nazwy i nie ma ona znaczenia w języku niemieckim. Stała się ona urzędową nazwą miasta dopiero po zajęciu Śląska przez Prusy w wyniku trzech wojen śląskich z Austrią.

Pierwsza drukarnia w Głogowie została założona prawdopodobnie około 1606 przez Joachima i Wiganta Funchów i działała do wojny trzydziestoletniej. Kolejna drukarnia powstała w 1676 roku. W XIX wieku drukarstwo stało się ważną gałęzią przemysłu w Głogowie. W 1862 w mieście zaczęło się ukazywać czasopismo naukowo-kulturalne ?Schlesische Provinzialblätter ? Neue Folge", będące kontynuacją ważnego dla kultury Śląska periodyku ?Schlesische Provinzialblätter". W XIX wieku starano się o zniesienie umocnień, lecz dopiero w 1873 roku udało się przesunąć ich granice na wschód, a w 1902 zostały one zniesione, co umożliwiło normalny jego rozwój. Po zlikwidowaniu murów miejskich miasto przeżyło boom budowlany, a liczba ludności wzrosła z 24 000 około roku 1900 do 33 000 w roku 1939. Przewidując taki rozwój wypadków już w roku 1905 władze miasta zaangażowały Josefa Stübbena (1845 ? 1936), jednego z najbardziej cenionych, miejskich planistów w ówczesnych Niemczech, aby ten stworzył długookresowego planu rozwoju miasta Głogowa. To za jego przyczyna stworzono w kolejnych latach ciąg zieleni na terenie pozostałym po okalających centrum miasta bastionach. W mieście pracowała-działała fabryka pieców, maszyn, zegarów i browar.

W 1917 miał miejsce bunt żołnierzy miejscowego garnizonu, zwany rewolucją głogowską (Czerwona Rada Żołnierzy).Została on jednak krwawo stłumiona.

Okres II wojny światowej to dla Głogowa, ciężkie lata. Krótko przed końcem II wojny światowej Głogów został ogłoszony twierdzą. Sześciotygodniowe oblężenie miasta przez Armię Czerwoną (od 11 II do 1 IV 1945 roku.) spowodowało zniszczenie ponad 95% istniejących budynków w nim . Stare Miasto legło w gruzach. Zburzona została między innymi XV-wieczna kolegiata pw. Najświętszej Marii Panny. Ku czci żołnierzy radzieckich ? zdobywców miasta wystawiono pomnik na Placu Słowiańskim. Glogau latem 1945 roku został przekazany przez sowieckie władze okupacyjne pod polską administrację. Niemiecka nazwa Glogau została zastąpiona nazwą Głogów. W Polsce powojennej W wyniku postanowień "Konferencji Jałtańskiej" miasto zostało przyłączone do Polski i w maju 1945 roku przybyli do Głogowa pierwsi powojenni osadnicy, którzy zastali jedynie ruiny i zgliszcza. Odbudowa miasta nie została dokończona do tej pory. Gwałtownemu przeobrażeniu i rozwojowi uległo ono dopiero po decyzji o budowie huty miedzi, zapoczątkowanej w 1967 roku. Huta jest wciąż największym zakładem przemysłowym miasta. W 1974 Rada Państwa odznaczyła miasto Głogów Orderem Odrodzenia Polski I klasy. 

ZABYTKI W MIEŚCIE:

BUDOWLE ŚWIECKIE:

    miasto ? zespół urbanistyczno-krajobrazowy, z XIII w.

    Zamek Książąt Głogowskich (mieszczący Muzeum Archeologiczno-Historyczne) z XIII w., lata 1652?1669, XVIII w., po 1964 r.

    brama Szpitalna, z XIV w.

    fragmenty średniowiecznych murów miejskich, fortyfikacje nowożytne, mur.-ziem., ul. Wały Bolesława Chrobrego, 1657?1720

    fortyfikacje:

        fort Gwiaździsty, ul. Rudnowska, z lat 1747?1749, lat 1870?1874

        budynki forteczne, ul. Wały Bolesława Chrobrego:

            blokhauz nr 1, z 1880 r.

            blokhauz nr 2, z 1860 r.

    schron ? szczelina przeciwlotnicza, ul. Bolesława Krzywoustego, z 1930 r.

    ratusz (obecnie siedziba samorządu miejskiego)z XV w., XIX w., z drugiej poł. XX w.

    Teatr im. Andreasa Gryphiusa z lat 1799?1801

    Sąd Rejonowy, ul. Kutrzeby 2, z 1908 r.

12 OBIEKTÓW SAKRALNYCH znajdziemy w mieście;Podstawowe informacje
Lokalizacja
Głogów,
Miejsce
Głogów
Kiedy
20 sierpień, 2022
O której
Wstęp
Bezpłatny
Półwysep Helski historia, ciekawostki, informacje...
Hel
19 sierpień, 2022
Nazwa wywodzi się z miasta o tej samej nazwie, które na skutek zmiany linii brzegowej
53. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 2022
Zakopane
20 sierpień, 2022
W dniach 19-26 sierpnia w Zakopanem odbędzie się 53. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 2022.
Open Street Festival 2022 w Karpaczu!
Karpacz
20 sierpień, 2022
19 i 20 sierpnia na Karpackim deptaku oraz okolicznych parkach odbędzie się Open Street Festival