REGULAMIN KORZYSTANIA ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU 

TURYSTYKA.PL

data aktualizacji: 04.06.2018 r.


Administratorem serwisu Infoturystyka.pl (dalej jako Serwis) jest StudioNet Media Danuta Grzegorczyk, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Górnej 20/108, kod 25-415 Kielce, nip 657-250-33-72, mail [email protected] (dalej jako Administrator). Dostęp do Serwisu może mieć każdy użytkownik, pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać.

W poniższym Regulaminie zawarte są zasady funkcjonowania Serwisu oraz zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników Serwisu przez Administratora. Regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

Zamieszczenie obiektu turystycznego w bazie Serwisu jest równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem aktywacji usługi.

Wszelkie zawarte w Serwisie oraz Usłudze Strony WWW rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, a także Ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


DEFINICJE

 1. Infoturystyka.pl – serwis turystyczny, działający w domenie Infoturystyka.pl , stworzony celu publikowania Ofert przez właścicieli obiektów noclegowych;

 2. Serwis – witryna wraz z całą jej użytecznością i podwitrynami dostępna pod adresem głównym www.infoturystyka.pl

 3. Obiekt noclegowy – hotel, hostel, pensjonat, willa, ośrodek wypoczynkowy, apartament, kwatera prywatna domek letniskowy lub inny obiekt prezentowany w Serwisie Infoturystyka.pl;

 4. Administrator - właściciel serwisu infoturystyka.pl oraz podmiot administrujący danymi osobowymi Użytkowników Serwisu -StudioNet Media Danuta Grzegorczyk, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Górnej 20, kod 25-415 , nip 657-250-33-72, mail [email protected]

 5. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis oraz korzystająca z jego użyteczności, osoba która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie, osoba pozostawiająca za pośrednictwem Serwisu dane do kontaktu;

 6. Oferta – zamieszczona przez Użytkownika w serwisie propozycja wynajęcia miejsca noclegowego w Obiekcie;

 7. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Infoturystyka.pl za prezentację obiektu noclegowego w ramach serwisu;

 8. Rezerwacja – zawarcie umowy na wynajem zgodnie z Ofertą przedstawioną przez Użytkownika oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

 9. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Infoturystyka.pl.

 10. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.

 11. Dane osobowe – wszelkie infomracje o Użytkowniku pozwalające na jego pośrednią lub bezpośrednią identyfikację;

 12. Przetwarzanie danych – proces przesłania, odczytu, kopii danych Użytkownika w celu ich wykorzystania w ramach pracy Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora;

 13. Sesja zdjęciowa - sesja zdjęciowa wykonana na zlecenie Użytkownika, przedstawiająca obiekt noclegowy.


Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. W celu zamieszczenia oraz publikacji Oferty przez Użytkownika w ramach Infoturystyka.pl, Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia Konta w drodze rejestracji, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Infoturystyka.pl.

 2. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

 3. Po dokonaniu aktywacji system dokonuje sprawdzenia, czy wybrany Login nie jest zajęty przez innego Użytkownika

 4. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Użytkownika.

 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

Warunki korzystania z Infoturystyka.pl

 1. Serwis Infoturystyka.pl może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Odpowiedzialność za publikowane przez treści spoczywa na Użytkowniku, który oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

 2. Serwis Infoturystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

 3. Serwis Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty w całości bądź w części, jeżeli Użytkownik publikujący Ofertę narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

 4. Wszelkie materiały opublikowane przez Infoturystyka.pl, dostępne na stronach internetowych Infoturystyka.pl są wyłączną własnością Infoturystyka.pl. Korzystanie z zasobów Infoturystyka.pl jest możliwe jedynie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do oświadczenia, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Infoturystyka.pl.

 6. Goście serwisu mają prawo do zamieszczania opinii dotyczących Użytkowników oraz najmu miejsc noclegowych w obiekcie.

 7. Do ustalenia danych w strony www wykorzystywane są Dane zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie www.infoturystyka.pl.

 8. Aktualizacja oraz zmiana Danych na stronie www jest możliwa za pośrednictwem Redakcji Serwisu pod numerem telefonu: 603-404-338 , a także za pomocą panelu administracyjnego Serwisu Infoturystyka.pl.

 9. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW powoduje jednoczesną zmianę Danych w Serwisie Infoturystyka.pl.

 10. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Danych:

   1. odnośników do stron internetowych,

   2. banerów oraz innych odnośników do serwisów konkurencyjnych dla Infoturystyka.pl.

 11. Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych na stronie www, w przypadkach zamieszczania przez Użytkowników Danych w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu. Infoturystyka.pl nie ma obowiązku wcześniejszego powiadamianie Użytkownika.

Zakres przedmiotowy umowy

 1. W ramach umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, serwis udostępnia za pomocą panelu administracyjnego informację handlową obejmującą:

  1. dane teleadresowe obiektu,

  2. oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie,

  3. opis główny prezentowanego obiektu noclegowego,

  4. opis dodatkowy w postaci ofert promocyjny (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc),

  5. cennik,

  6. do 20 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt

 2. Dokonanie aktualizacji oraz zmian w ofercie przez Użytkownika za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne.

 3. W ramach Umowy Infoturystyka.pl nie udostępnia Użytkownikowi praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu oraz Usługi Strony WWW

Opłaty

 1. Użytkownik nabywa prawo do korzystania z usług serwisu Infoturystyka.pl polegających na udostępnianiu informacji handlowych w ramach umowy po uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie Infoturystyka.pl.

 2. Ceny abonamentu znajdują się na stronie w zakładce „Cennik”: http://www.infoturystyka.pl/pakiety.html

 3. Abonament uprawnia do korzystania z usługi przez czas określony, wskazany w Cenniku.

 4. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.

 5. Opłacenie Abonamentu jest równoznaczne z zawarciem między Użytkownikiem a Infoturystyka.pl umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament.

 6. Po upływie okresu, za który został opłacony Abonament Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia warunków dalszej współpracy.

Upoważnienie

 1. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Infoturystyka.pl do wykorzystywania materiałów oraz treści umieszczonych, w ramach Serwisu oraz strony www.

 2. Użytkownik oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Infoturystyka.pl z tytułu wykorzystywanych materiałów, o których mowa w pkt. 1.


Sesja zdjęciowa


 1. Warunkiem skorzystania z Sesji zdjęciowej jest uiszczenie przez Użytkownika opłaty Abonamentowej.
 2. Sesja zdjęciowa obejmuje jeden przyjazd fotografa i wykonanie serii zdjęć maksymalnie 20 sztuk.
 3. Wykonane w ramach Sesji zdjęciowej zdjęcia są własnością Infoturystyka.pl, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach oferty Użytkownika tylko w Serwisie oraz pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza. Inne przypadki należy uzgodnić wcześniej z Serwisem.
 4. Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o pochodzeniu fotografii (znaku wodnego) na zdjęciach wykonanych w ramach Sesji zdjęciowej.
 5. Infoturystyka.pl ma prawo do wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas sesji we wszelkiego rodzaju mediach w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem.

Strona WWW

 1. Ponieważ strona WWW wykonana przez Infoturystyka.pl stanowi integralną część Serwisu Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie.

 2. W ramach usługi Infoturystyka.pl udostępnia subdomenę w ramach „infoturystyka.pl”, np. nazwa .infoturystyka.pl.

 3. Za pomocą panelu administracyjnego Użytkownik ma prawo dokonać wszelkiej edycji strony, w tym:

  1. zmiany danych teleadersowych,

  2. edycji treści oferty głównej

 4. Infoturystyka.pl jest właścicielem wykonanej Strony WWW i udostępnia ją tylko na potrzeby trwania oferty Użytkownika w Serwisie.

 5. Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do umieszczania w subdomenie form reklamowych niezwiązanych z Użytkownikiem, w tym banerów reklamowych, linków tekstowych, artykułów sponsorowanych i innych form reklamowych standardowo przyjętych w Internecie.

 6. Prawo korzystania ze Strony WWW wygasa z chwilą utraty statusu Użytkownika w Serwisie Infoturystyka.pl.

 7. Zabrania się podejmowania przez Użytkownika działań faktycznie
  lub potencjalnie konkurencyjnych względem Infoturystyka.pl.

 8. Wygaśnięcie oraz nie przedłużenie okresu Abonamentu w Serwisie Infoturystyka.pl skutkuje jednoczesnym wygaśnięciem ważności Strony WWW.

Rozwiązanie umowy

a.i.1.a.i.1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Infoturystyka.pl może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie jego Konta.

a.i.1.a.i.2. W przypadku rozwiązania umowy Użytkownikowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Serwisu Infoturystyka.pl.

a.i.1.a.i.3. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

a.i.1.a.i.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować serwis Infoturystyka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Odpowiedzialność Infoturystyka.pl

 1. Infoturystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu miejsc noclegowych w obiekcie i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.

 2. Serwis Infoturystyka.pl nie udziela Użytkownikowi żadnej gwarancji, w tym przede wszystkim gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty ponosi Użytkownik.

 3. Serwis Infoturystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu czy też usługi Strony WWW, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Użytkownikami w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Gości oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 4. Infoturystyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Gości Usługi Strony WWW związane z ofertą Użytkownika, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.

 5. Infoturystyka.pl jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania ciągłości funkcjonowania oferty Strony WWW, z wyłączeniem odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenia serwerów.

 6. Infoturystyka.pl nie odpowiada za zgodność informacji ze stanem faktycznym, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści zarówno po stronie Użytkowników Serwisu jak i Gości wynikłe z niezgodności zaznaczonych kryteriów weryfikacyjnych ze stanem faktycznym.
  Skutki naruszenia Regulaminu. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone przez Infoturystyka.pl naruszenie Regulaminu dokonanego przez Użytkownika, Inoturystyka.pl ma prawo bezzwłocznie pozbawić Użytkownika wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z umowy. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Infoturystyka.pl.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres Infoturystyka.pl StudioNet Media, ul. Górna 20, 25-415 Kielce, w przypadku, gdy usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Infoturystyka.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Infoturystyka.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przetwarzanie danych i polityka prywatności

 1. Infoturystyka.pl zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz odpowiedniego prawa krajowe o ochronie danych osobowych.

 2. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

 3. Administrator w toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika może zbierać następujące dane osobowe:

  1. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, które są dostępne w Serwisie: dane identyfikacyjne, adres e-mail, telefon kontaktowy,

  2. Dane zawarte w formularzu kontaktowym, które są dostępne w Serwisie: dane identyfikacyjne, adres e-mail, telefon kontaktowy, daty dotyczące rezerwacji;

  3. Dane osobowe związane z marketingiem bezpośrednim: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;

  4. Dane osobowe związane z uczestnictwem w Konkurach: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, informacje przekazane w konkursie;

  5. Dane osobowe związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych: imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, dane rezerwacji;

  6. Dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem: imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, dane rezerwacji, logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.;

  7. Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej Administratora danych: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi elementami strony, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

 4. Administrator wykorzystuje dane wskazane powyżej w następujących celach:

  1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu – dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w toku rejestracji konta Użytkownika i zamieszczenia Ogłoszenia, a także w celu dokonania rezerwacji w Obiekcie noclegowym, którego oferta znajduje się w Serwisie.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w powyższym zakresie na podstawie art 6 ust. 1 lit. a, b, c i d RODO;

  1. Marketing bezpośredni - Administrator może przesyłać Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail oraz numery telefonów, informacje handlowe na temat usług świadczonych przez Administratora (np. w formie newsletterów, SMS), warunkiem przesyłania informacji marketingowych jest zgoda Użytkownika.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika;

  1. Konkursy – dane Użytkowników będą przetwarzane w celu kontaktu się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika;

  1. Wypełnienie zobowiązań prawnych - dane Użytkowników będą przetwarzane, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub postanowień sądów lub innych postanowień władz publicznych. Ponadto Administrator będzie używać danych osobowych Użytkownika do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze;

  1. Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem – dane osobowe Użytkowników, mogą być przetwarzane w celu zapobiegania stratom, uniemożliwienia korzystania z usług Administratora w sposób niezgodny z zasadami prawa oraz Regulaminem.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu;

  1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w przypadkach o których mowa powyżej - wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu (zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej). Zgoda może również być wyrażona ustnie. Dodatkowo wyraźne i jednoznaczne działanie Użytkownika, po uprzednim poinformowaniu go o zbieraniu i przetwarzania jego danych osobowych, będzie przez Administratora traktowane jako zgoda na określone działanie.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika.

 1. Dane użytkowników, o których mowa powyżej usuwane będą odpowiednio:

  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora lub ochrony żywotnych interesów Użytkownika, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b, c, d RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

   1. posprzedażowej obsługi Użytkowników (np. obsługi reklamacji)

   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi;

   3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, nie wcześniej jednak niż do upływu okresu wzajemnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi lub do upływu konieczności ochrony uzasadnionego interesu Administrator;.

  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Nie wcześniej jednak niż do upływu okresu wzajemnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi związanych z treścią i zakresem wyrażonej zgody.

 2. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. Prawo dostępu do danych. Użytkownik ma prawo żądać informacji o tym które dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

  2. Prawo do przenoszenia. Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi

  3. Prawo do poprawiania danych. Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

  4. Prawo do usunięcia danych. Użytkownik ma prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem następujących sytuacji:

   1. niezakończone postępowanie w celu ochrony uzasadnionego interesu faktycznego lub prawnego Administratora;

   2. brak zapłaty Abonamentu;

   3. w przypadku dokonania transakcji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dane osobowe zostaną zachowane w celach księgowych i rachunkowych.

  1. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego poprzez kontakt z Administratorem danych na adres e-mail [email protected]

  2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Dane Użytkownika zostaną usunięte nie wcześniej jednak niż po upływie okresu wzajemnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi lub do upływu konieczności ochrony uzasadnionego interesu Administrator.

  3. Prawo do ograniczenia. Użytkownik ma prawo zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:

   1. w przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

   2. w przypadku gdy Użytkownik zgłosi niepoprawność danych osobowych, wtedy Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

   3. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik może nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego danych osobowych.

   4. w przypadku gdy Administrator nie potrzebuje danych osobowych Użytkownika, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

  1. Prawo wniesienia skargi. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

  2. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie wycofanie zgody nie będzie miało jednocześnie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 1. Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w punkcie h można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem na adres prowadzenia działalności: StudioNet Media Danuta Grzegorczyk, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Górnej 20/108, kod 25-415 Kielce lub bezpośrednio na adres mailowy [email protected]

 2. Korzystanie z niektórych usług Administratora może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem danych. Powierzenie danych dotyczy przede wszystkim przetwarzania danych na potrzeby księgowe, hosting serwerowy (w tym Użytkownik poczty e-mail) oraz na potrzeby marketingowe. Jeżeli w skutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi (dalej jako „Podmiot przetwarzający”), przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie umowy zawieranej przez Administratora danych z Podmiotem przetwarzającym. Dane osobowe przekazane do Podmiotu przetwarzającego podlegać będą ochronie nie mniejszej niż ta gwarantowana przez Administratora. Dodatkowo podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, oraz jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Zmiany Regulamin

a.i.5.a.i.1. Infoturystyka.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.

a.i.5.a.i.2. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.

a.i.5.a.i.3. O każdej zmianie Regulaminu, Administrator zamieści stosowną informację w Serwisie pod adresem [email protected]