Magurka Radziechowska


Żywiec

Opis

Magurka RadziechowskaSzczyt w Beskidzie Śląskim, w ramieniu górskim odchodzącym od Magurki Wiślańskiej w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry na wschód, nad dolinę Soły.

Jest ważnym zwornikiem: od grzbietu opadającego ku Glinnemu odgałęzia się tu w kierunku północnym grzbiet biegnący w stronę Muronki.

Od lat 90. XX w. lasy pocięte licznymi wyrębami.

Obecnie praktycznie całe stoki wylesione.

Na grzbiecie który łączy Magurkę Radziechowską z Magurką Wiślańską mieszczą się liczne drobne wychodnie skalne.

Interesujące formacje skalne położone na południowych stokach tej góry.

Grzbiet opadający od szczytu Magurki Radziechowskiej na wschód ku Glinnemu jest pokryty rozległym ciągiem polan, zwanych wspólnie Halą Radziechowską.

Z rzadkich w Polsce roślin na stokach Magurki Raciechowskiej można zobaczyć wierzbownicę zwieszoną.

Przez szczyt Magurki Radziechowskiej przebiegają czerwone znaki Głównego Szlaku Beskidzkiego.Magurka RadziechowskaThe peak in the Beskid Śląski Mountains, in the mountain range extending from Magurka Wiślańska in the main ridge of the Barania Góra Range to the east, over the Soła River valley.

It is an important keystone: from the ridge descending towards Glinny the ridge running towards Muronka branches off here in the northern direction.
Since the 90s of the twentieth century the forests were cut by numerous logging.
Currently virtually all the slopes are deforested.
On the ridge that connects Magurka Radziechowska with Magurka Wiślańska there are
many small rock outcrops.
Interesting rock formations are located on the southern slopes of this mountain.
The ridge descending from the top of Magurka Radziechowska eastwards to Glinne is covered by a vast series of clearings, collectively called Hala Radziechowska.
From the rare in Poland plants on the slopes of Magurka Raciechowska one can see the hanging willow.
On the top of Magurka Radziechowska there are red signs of the Main Beskid Trail.


Podstawowe informacje
Lokalizacja

Żywiec

Zobacz również

Popularne miejscowości