Świątynia Wang w Karpaczu

Świątynia Wang w Karpaczu
Świątynia Wang w Karpaczu
Świątynia Wang w Karpaczu
Świątynia Wang w Karpaczu

ul. Na Śnieżkę 8
58-540 Karpacz
Tel. 75 752 82 90

Opis

Kościół Wang w Karpaczu

Kościół Wang lub Świątynia Wang w Karpaczu to unikatowy zabytek skandynawskiej architektury sakralnej z XII w położony na wys. 885 m. n.p.m. Świątynia należy do najstarszych, drewnianych kościołów w Polsce.

Nazwa Wang pochodzi od miasteczka w Norwegii, z jakiego pochodzi Świątynia Wang. Wybudowana została z sosny norweskiej na przełomie XII i XIII wieku.

Konstrukcja tej drewnianej budowli została wykonana bez użycia metalowych gwoździ wykorzystując tylko złącza ciesielskie.

Dzięki staraniom hrabiny Fryderyki von Reden z Bukowca, kościół został przetransportowany w Karkonosze.

Poświęcenie odbyło się 28 lipca 1844 roku.

Pierwotnie budowla nie posiadała granitowej dzwonnicy, której zadaniem jest chronić świątynię przed silnymi porywami górskiego wiatru.

Obok kościółka znajduje się plebania parafii ewangelicko-augsburskiej, cmentarz przykościelny i epitafium hrabiny Fryderyki von Reden.

 Warto zwrócić uwagę na bogate dekoracje na zewnątrz świątyni.

Wewnątrz zachowały się nieliczne oryginalne elementy drewniane wykonane z sosny skandynawskiej: 4 słupy narożne, 4 kolumny wewnętrzne, 2 kolumny w wejściu do chóru oraz portale.

Są one bogato zdobione motywami roślinnymi i zwierzęcymi oraz pismem runicznym.

Cennym elementem wyposażenia jest okazały XIX-wieczny krucyfiks wyrzeźbiony w jednym pniu dębowym z lipową figurą Chrystusa.

Kościół Wang jest rok w rok głównym miejscem przyciągającym w Karkonosze turystów z kraju i z całego świata.

Co roku zwiedza świątynię ponad 100 tys. osób. 


Karpacz noclegi stanowi idealną bazę do zwiedzania atrakcji w Karpaczu, jak i w okolicy.

Na terenie obiektu można zakupić pamiątki, zrobić zdjęcie z Duchem Gór, uczestniczyć w mszy czy całkiem po prostu napawać się pięknem i niepowtarzalnością tego miejsca.


Godziny zwiedzania:

od godz. 9.00 do godz. 18.00 (15.04 - 31.10),

od godz. 9.00 do godz. 17.00 (01.11 - 14.04),

w niedziele i święta o godz. 10.00 odprawiane jest nabożeństwo. 

Cennik:

normalny - 10,00 zł,

ulgowy (dzieci do lat 6, uczniowie, studenci do 26 lat) - 5,00 zł,

wstęp tylko na plac - 2,00 zł.

 

PARAFIA EWANGELICKO - AUGSBURSKA WANG

Karpacz, ul. Na Śnieżkę 8 

tel. 75 752 82 90

www.wang.com.pl


Zobacz również:     Karkonosze noclegi     Karpacz apartamenty     Karpacz domki    Karpacz pensjonaty     Karpacz kwatery prywatne


The Wang Church in Karpacz

The Wang Church or St. Wang Temple in Karpacz is a unique monument of Scandinavian sacral architecture from the 12th century, located at 885 m above sea level. The temple is one of the oldest wooden churches in Poland.
The name Wang comes from the town in Norway, from which the Wang Temple originates.
Wang Temple was built from Norwegian pine at the turn of the 12th and 13th century.
The construction of this wooden building was done without metal nails, using only carpentry joints.
Thanks to the efforts of Countess Friedrich von Reden of Bukowiec, the church was transported to the Giant Mountains.
The consecration took place on 28 July 1844.
Originally the building did not have a granite bell tower, whose task is to protect the church from strong gusts of mountain wind.
Next to the church there is a vicarage of the Evangelical-Augsburg parish, the churchyard and the epitaph of Countess Friedrich von Reden.
 It is worth paying attention to the rich decorations on the outside of the temple.
Inside, few original wooden elements made of Scandinavian pine have survived: 4 corner posts, 4 internal columns, 2 columns in the entrance to the choir and portals. They are richly decorated with floral and animal motifs and runic writing.
A valuable piece of equipment is a magnificent 19th-century crucifix carved in one oak trunk with a lime figure of Christ.
Year after year, Wang Church is the main place that attracts tourists from Poland and abroad to Karkonosze.
Every year the church is visited by over 100 thousand people. 
Karpacz accommodation is the ideal base for exploring the attractions in Karpacz and the surrounding area.
On the premises you can buy souvenirs, take a picture with the Mountain Spirit, attend mass or quite simply enjoy the beauty and uniqueness of this place.

Visiting hours:
9 a.m. to 6 p.m. (15.04 - 31.10),
from 9.00 am to 5.00 pm (01.11 - 14.04),
on Sundays and holidays a service is held at 10 am. 
Price list:
regular - PLN 10.00,
reduced (children under 6, pupils, students under 26) - 5.00 zlotys
Admission to the square only: PLN 2.00.
 
WANG EVANGELICAL - AUGSBURG PARISH
Karpacz, 8 Na Śnieżkę Street 
tel. 75 752 82 90
www.wang.com.pl


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Na Śnieżkę 8
58-540 Karpacz
Tel. 75 752 82 90