Zamek w Suchej Beskidzkiej

Zamek w Suchej Beskidzkiej w miejscowości Sucha Beskidzka Zamek w Suchej Beskidzkiej w miejscowości Sucha Beskidzka
Zamek w Suchej Beskidzkiej w miejscowości Sucha Beskidzka

Opis

Zamek w Suchej Beskidzkiej

Zamek w Suchej Beskidzkiej jest okazałą, renesansową rezydencją magnacką skupioną dookoła obszernego dziedzińca. Budowla jest położona na Szlaku Renesansu w Małopolsce.

Najstarsza część zamku suskiego została wzniesiona w połowie XVI wieku przez Gasparego Castiglione, krakowskiego złotnika włoskiego pochodzenia, który po ślubie z Polką przyjął imię Kasper Castiglione - Suski.

Później budowlą władali: Komorowscy, Wielopolscy, Braniccy i Tarnowscy, którzy przyczynili się do jej rozbudowy.

Obecnie od strony turyści mogą podziwiać piękną galerię arkadową z krużgankami.

Pod koniec XIX wieku zamek suski szczycił się ładną architekturą, stał się też skarbnicą pamiątek narodowych na ziemiach polskich, w murach zamkowych znajdowała się cenna biblioteka z unikatowymi księgami, rękopisami, malarstwem

i rzeźbą.

W 1905 roku wielki pożar strawił zamek, a dodatkowo wojny też go nie oszczędziły. Potem jeszcze odbudowywany, przez lata zaniedbań stał i trwał dumnie w swym miejscu, jednak bez dawnego blasku.

Długo toczył się spór sądowy o prawa do własności z ostatnimi właściciela majątku - Tarnowskimi.

Od 2016 roku zamek pozostaje w rękach gminy, jego elewacja do dzisiaj została ładnie odrestaurowana.

Zamek w Suchej Beskidzkiej w przeszłości i obecnie stanowi w historii centrum kultury, sztuki i nauki dla całego regionu.

Mieści się tutaj Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, a także Informacja Turystyczna.

Muzeum w Zamku jest dostępne dla turystów przez cały rok, w sezonie we wszystkie dni tygodnia wyłączając poniedziałki, poza sezonem turystycznym (październik do kwiecień) poza poniedziałkami i niedzielami.

Zwiedzanie Działu Etnograficznego "Domek Ogrodnika" odbywa się  tylko w sezonie (maj - wrzesień) we wszystkie dni tygodnia poza poniedziałkami.

Zamek otacza ładny, zabytkowy Park z ogrodem.

Na terenie Parku stoi oranżeria oraz zabudowania gospodarskie, gdzie zorganizowano wystawę etnograficzną Domek Ogrodnika

Na pobliskiej górze Jasień znajduje się kaplica wzniesiona w XVIII wieku.

Mieści się w niej ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.Castle in the Sucha Beskidzka
The Castle in the
Sucha Beskidzka is an impressive Renaissance magnate residence centered around a spacious courtyard.
The building is located on the Renaissance Route in Małopolska.
The oldest part of the Suski Castle was built in the middle of the 16th century by Gaspary Castiglione, a Cracow goldsmith of Italian origin, who after marrying a Polish woman took the name Kasper Castiglione - Suski.
Later the building was ruled by the Komorowski, Wielopolski, Branicki and Tarnowski families, who contributed to its expansion.
Currently, tourists can admire a beautiful arcaded gallery with cloisters.
At the end of the 19th century the castle in the
Sucha took pride in its nice architecture, it also became a treasury of national mementoes of the Polish lands, in the castle walls there was a valuable library with unique books, manuscripts, paintings
and sculpture.
In 1905 a great fire consumed the castle, and wars did not spare it either.

Then it was rebuilt, but through years of neglect it stood proudly in its place, but without its former splendor.
For a long time there was a court dispute about the rights to ownership with the last owners of the estate - the Tarnowski family.
Since 2016, the castle remains in the hands of the municipality, its facade has been nicely restored to this day.
The castle in the
Sucha Beskidzka has historically and currently been a center of culture, art and science for the entire region.
The Municipal Museum of the
Sucha Beskidzka is located here as well as the Tourist Information.
The museum is open for tourists all year round, during the season on all days of the week except Mondays, out of the tourist season (October to April) except Mondays and Sundays.
Tours of the Ethnographic Department "Gardener's Cottage" are available only in high season (May to September) on all days of the week except Mondays.
The Castle is surrounded by a nice, historic park with a garden.
In the Park there is an orangery and farm buildings where the Gardener's House ethnographic exhibition was organized. 
On the nearby Jasie
ń Mountain there is a chapel erected in the 18th century.
It contains an altar with the image of Our Lady of Częstochowa.


Lokalizacja