Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym

Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym
Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym
Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym

ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
Tel. 63 270 81 63

Opis

Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym

Inicjatorem wybudowania obecnego Sanktuarium w Licheniu był ks. Eugeniusz Makulski.

Bazylika stanowi Wotum Kościoła Katolickiego na Wielki Jubileusz Narodzenia Chrystusa.

Sanktuarium MB Licheńskiej postawione jest na planie krzyża i składa się z części głównej, dzwonnicy, wieży oraz trzech przedsionków.

Do kościoła prowadzą 33 stopnie, które nawiązują do lat życia Jezusa Chrystusa na ziemi.

Całość jest pięknie wkomponowana w otaczający krajobraz i symbolizuje złoty, falujący łan zboża.

Bazylika kryje wiele kaplic poświęconych świętym i błogosławionym, w ołtarzu głównym widnieje Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej.

Po lewej stronie ołtarza głównego mieści się Ołtarz Golgoty z marmurową rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego na krzyżu

z czarnego dębu.

Nazwa ołtarza nawiązuje do kamienia z Golgoty umieszczonego w ołtarzu.

Dumą licheńskiego sanktuarium są wspaniałe organy ukończone w 2007 roku.

Całość składa się z trzech odrębnych instrumentów - organów bocznych umiejscowionych w nawach bocznych oraz organów głównych stojących na chórze głównym, nad wejściem do kościoła.

Dzięki połączeniom elektronicznym istnieje możliwość gry na wszystkich instrumentach jednocześnie.

Słynący cudami wizerunek Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej jest zlokalizowany

w głównym ołtarzu bazyliki mniejszej w Licheniu.

Obraz stanowi olejną kopię obrazu Matki Bożej z Rokitna Wielkopolskiego pochodzącą z II połowy XVIII wieku.

Decyzją Episkopatu Polski został koronowany 15 sierpnia 1967 roku.

Początkowo cudowny obraz znajdował się w neogotyckim kościele Św. Doroty

w Licheniu Starym, od 2006 roku zdobi ołtarz główny nowego sanktuarium.

W 2017 roku w Licheniu Starym świętowano 50-lecie koronacji obrazu.

Las w Grąblinie jest położony około 2 km od Sanktuarium, rozpoczyna pielgrzymkowy szlak prowadzący do Sanktuarium

w Licheniu.

W I połowie XIX wieku żołnierz Tomasz Kłossowski powiesił na drzewie wizerunek Maryi.

Kilka lat później w tym miejscu pasterzowi Mikołajowi Sikatce ukazała się Matka Boża - Bolesna Królowa Polski.

Nawoływała do nawrócenia i modlitwy oraz przepowiedziała zarazę.

Podczas epidemii cholery w 1852 roku przed Jej oblicze przybywali wierni, wielu

z nich zostało uzdrowionych.

Maleńki obrazek Matki Bożej uznano za cudowny.

Naprzeciw kościoła Św. Doroty wypływa źródło uważane przez pielgrzymów za cudowne.

Woda jest traktowana jako symboliczny dar zdrowia dzięki cudownym uzdrowieniom, które zostały odnotowane w "Księdze Łask".


Sanctuary of Our Lady in the Old Licheń
The originator of the current Sanctuary in Licheń was Father Eugeniusz Makulski.
The Basilica is a votive offering of the Catholic Church for the Great Jubilee of the Birth of Christ.
The Sanctuary of Our Lady of Licheń is built on the plan of a cross and consists of the main part, a bell tower, a tower and three vestibules.
There are 33 steps leading to the church which refer to the years of Jesus Christ's life on earth.
The entire church is beautifully integrated into the surrounding landscape and symbolizes a golden, waving cornfield.
The Basilica contains many chapels dedicated to saints and blessedes and the main altar contains the Miraculous Picture of Our Lady of Licheń.
To the left of the main altar is the Altar of Golgotha with a marble statue of Christ Crucified on a cross made of black oak.
The name of the altar refers to the stone of Golgotha placed in the altar.
The pride of the Lichen sanctuary is the magnificent organ completed in 2007.
It consists of three separate instruments - the side organs located in the side aisles and the main organ standing on the main choir, above the entrance to the church.
Thanks to electronic connections it is possible to play all the instruments at the same time.
The miraculous image of Our Lady of Licheń is located in the main altar of the Minor Basilica in Licheń.
The painting is an oil copy of the image of Our Lady of Rokitno Wielkopolskie originating from the second half of the 18th century.
By the decision of the Polish Episcopate it was crowned on 15 August 1967.
Initially, the miraculous image was located in the neo-Gothic church of St. Dorothy in Lichen Stary, and since 2006 it has adorned the main altar of the new sanctuary.
In 2017, the 50th anniversary of the painting's coronation was celebrated in Lichen Stary.
The forest in Grąblin is located about 2 km from the Sanctuary, and begins a pilgrimage trail leading to the Sanctuary in Licheń.
In the first half of the 19th century a soldier Tomasz Kłossowski hung an image of Mary on a tree.
Several years later, Our Lady of Sorrows, Queen of Poland, appeared in this place to a shepherd named Mikołaj Sikatka.
She called for conversion and prayer and predicted a plague.
During a cholera epidemic in 1852, many of the faithful came to see her and were healed.
The tiny picture of Our Lady was considered miraculous.
Opposite the church of St. Dorothy there is a spring, which is considered miraculous by pilgrims.
The water is considered a symbolic gift of health thanks to miraculous healings that have been recorded in the "Book of Graces".


Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
Tel. 63 270 81 63