Jeziora bieszczadzkie

Jeziora bieszczadzkie w miejscowości Jeziora bieszczadzkie w miejscowości
Jeziora bieszczadzkie w miejscowości

Opis

Jeziora bieszczadzkie


Jezioro Solińskie

Jego powierzchnia to ok. 22 km² i największa w Polsce pojemność 472 mln m³, to urokliwe miejsce, cieszy się ogromną popularnością i jest ulubionym miejscem na wypoczynek w Bieszczadach.

Na brzegach jeziora zostały wyznaczone kąpieliska z możliwością wypożyczenia sprzętu wodnego, zapleczem gastronomicznym itd.

Miłośnicy windsurfingu, żeglarstwa i kajakarstwa chętnie doskonalą tutaj swoje umiejętności i podziwiają piękne otoczenie.

Ponadto zbiornik bogaty jest w liczne gatunki ryb, z czego najpopularniejszymi są sandacze, okonie czy leszcze.

W pobliżu jeziora popularnymi miejscowościami są Solina, Polańczyk, Wołkowyja czy Myczkowce.

Główną atrakcją Jeziora Solińskiego jest Zapora Wodna wraz z Elektrownią, którą można dokładnie zwiedzić.

Budowę zapory rozpoczęto w 1960 r., prace trwały niemal 9 lat, w tym celu trzeba było wysiedlić wielu mieszkańców.Jezioro Myczkowskie

Jezioro Myczkowskie to zbiornik retencyjny położony na Sanie.

Jego powierzchnia wynosi ok. 2 km², głębokości od 5 do 15 m i pojemności 11 mln m³.

Zbiornik powstał jako część Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce i pełni rolę zbiornika wyrównawczego.

Wokół jeziora znajdują się tereny o walorach uzdrowiskowych i turystycznych, miejsce cenione przez fotografów.

Ciekawostką jest fakt, że jezioro to rzadko zamarza zimą dlatego zimuje tu ok. 35 gatunków ptaków wodnych.

Jest to doskonałe miejsce dla kajakarzy i wędkarzy.

Nad Jeziorem znajdują się miejscowości turystyczne takie jak Bóbrka, Myczkowce, Solina i Zabrodzie.Jeziorka Duszatyńskie

Nazwa dwóch jezior osuwiskowych znajdujących się na zachodnich zboczach Chryszczatej w pobliżu wsi Duszatyn.

Jeziorka powstały na skutek oderwania zachodniego zbocza Chryszczatej w 1907 roku.

Od 1957 roku teren ten uznano za obszar chroniony, tworząc rezerwat przyrody „Zwiezło” o powierzchni 2,2 ha.

Jeziorko Górne znajduje się na wysokości 701 m n.p.m.

Jego powierzchnia to 1,44 ha, średnia głębokość to 2 m (maksymalna do 5,8 m), pojemność wynosi 25 500 m³.

Jeziorko Dolne leży na wysokości 683 m n.p.m.

Powierzchnia wynosi 0,45 ha, średnia głębokość 2,4 m (maksymalna 6,2 m), jego pojemność to 12 000 m³.

Przez Jeziorka Duszatyńskie wytyczony został szlak czerwony na Chryszczatą.

Ciekawostkę stanowią gazy, które powstają w wyniku butwienia drewna i resztek roślinności w głębi jeziorek, zimą powodują wybuchy obserwowane jako fontanny wody w miejscach rozerwania pokrywy lodowej.   Lakes of Bieszczady

Solina Lake

With an area of about 22 km² and the largest capacity in Poland of 472 million m³, this charming place is very popular and is a favorite place to relax in Bieszczady.
On the shores of the lake there are designated swimming areas with the possibility to rent water equipment, catering facilities, etc.
Enthusiasts of windsurfing, sailing and canoeing willingly improve their skills here and admire the beautiful surroundings.
Moreover, the reservoir is rich in numerous species of fish, the most popular of which are zanders, perches and breams.
Popular resorts near the lake are Solina, Polańczyk, Wołkowyja and Myczkowce.
The main attraction of Solina Lake is the water dam together with the power plant, which can be thoroughly visited.
The construction of the dam started in 1960, the works lasted almost 9 years, for this purpose many inhabitants had to be displaced.


Myczkowskie Lake
Myczkowskie Lake is a retention reservoir located on the San River.
Its area is about 2 km², depth from 5 to 15 m and capacity of 11 million m³.
The reservoir was created as part of the Solina - Myczkowce Hydroelectric Power Plant Complex and serves as a compensating reservoir.
Around the lake there are areas with spa and tourist values, a place valued by photographers.
An interesting fact is that the lake rarely freezes over in winter and that is why about 35 species of water birds winter here.
It is a perfect place for canoeists and fishermen.
By the lake there are tourist resorts such as Bóbrka, Myczkowce, Solina and Zabrodzie.


Duszatyńskie Lakes
The name of two landslide lakes located on western slopes of Chryszczata mountain near the village of Duszatyn.
The lakes were created as a result of tearing off the western slope of Chryszczata in 1907.
Since 1957 the area was recognized as a protected area, creating a nature reserve "Zwiezło" with an area of 2.2 ha.
Górne Lake is located at an altitude of 701 m.
Its area is 1.44 ha, average depth is 2 m (maximum 5.8 m), capacity is 25,500 m³.
Dolne Lake lies at an altitude of 683 m.
Its area is 0.45 ha, average depth is 2.4 m (maximum 6.2 m), and its capacity is 12,000 m³.
Through Duszatyńskie Lakes there is marked a red trail to Chryszczata.

Interesting are the gases that are formed as a result of rotting of wood and remains of vegetation in the depths of the lakes, in winter they cause explosions observed as fountains of water in the places of breaking the ice cover.   


Zobacz również: Bieszczady noclegi nad jeziorem     Solina noclegi nad jeziorem   Solina domki nad jeziorem      noclegi nad jeziorem myczkowieckim     Polańczyk noclegi nad jeziorem solińskimLokalizacja