Dymarki Świętokrzyskie

Dymarki Świętokrzyskie w miejscowości Nowa Słupia Dymarki Świętokrzyskie w miejscowości Nowa Słupia
Dymarki Świętokrzyskie w miejscowości Nowa Słupia

Opis

Dymarki Świętokrzyskie

W 1967 roku działacze skupieni wokół ówczesnego Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach podjęli inicjatywę zorganizowania imprezy plenerowej, której główny element stanowiłaby prezentacja procesu wytopu żelaza w piecach dymarskich.

Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia znaleźli się między innymi przedstawiciele Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach - prezes Bohdan Bełdowski (1912-1988) i sekretarz Krzysztof Lewicki.

Byli oni autorami koncepcji imprezy, którą nazwano „Dymarki Świętokrzyskie”.

Po dyskusjach na temat jej programu udało się pozyskać do udziału w tym przedsięwzięciu krakowskich naukowców: Kazimierza Bielenina z Muzeum Archeologicznego oraz profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej - Mieczysława Radwana i Wacława Różańskiego.

Dymarki Świętokrzyskie” po raz pierwszy zorganizowano we wrześniu 1967 roku w Nowej Słupi, gdzie już od 1960 roku istniało Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, dzięki czemu miejscowość ta stała się centrum badań naukowych nad tym zagadnieniem.

Pierwszym organizatorem „Dymarek Świętokrzyskich” był Zarząd Okręgu PTTK w Kielcach oraz redakcja kieleckiego dziennika „Słowo Ludu”.

Inicjatywa PTTK od początku została doceniona i popularyzowana w publikacjach wiodących badaczy starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego.

Zorganizowany po raz pierwszy publiczny wytop żelaza metodą sprzed dwóch tysięcy lat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców ziemi kieleckiej oraz rzesz turystów, którzy przybyli do Nowej Słupi z całej Polski.

Ponieważ rok 1967 obchodzony był jako Światowy Rok Turystyki, z tej okazji Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki oraz redakcja warszawskiego dziennika „Expressu Wieczornego” ogłosiły ogólnopolski konkurs na najciekawszą imprezę krajoznawczo-turystyczną pod hasłem „Jadą goście jadą”.

Dymarki Świętokrzyskie” zdobyły w tym konkursie pierwsze miejsce.

Dymarki Świętokrzyskie odbywają się w połowie sierpnia, aby przybliżyć antyczną metalurgię żelaza przebywającym w tym regionie turystom.
Dymarki Świętokrzyskie

In 1967 activists gathered around the then District Board of the PTTK in Kielce undertook an initiative to organize an open-air event whose main element would be a presentation of the process of iron smelting in smokestack furnaces.

Among the initiators of this undertaking were representatives of the PTTK District Board in Kielce - President Bohdan Bełdowski (1912-1988) and Secretary Krzysztof Lewicki.

They were the authors of the concept of the event, which was called "Dymarki Świętokrzyskie".

After discussions on its program, it was possible to enlist the participation of Cracow scientists: Kazimierz Bielenin from the Archaeological Museum and professors from the AGH University of Science and Technology - Mieczysław Radwan and Wacław Różański.

"Dymarki Świętokrzyskie" were organized for the first time in September 1967 in Nowa Słupia, where the Museum of Ancient Metallurgy of Świętokrzyskie had already existed since 1960.

The first organizer of "Dymarki Świętokrzyskie" was the PTTK District Board in Kielce and the editorial office of the Kielce daily "Słowo Ludu".

From the very beginning PTTK's initiative was appreciated and popularized in publications of leading researchers of the ancient Świętokrzyskie metallurgy.

The first public smelting of iron using the method from two thousand years ago met with great interest of the inhabitants of the Kielce land and crowds of tourists who came to Nowa Słupia from all over Poland.

As 1967 was celebrated as the World Tourism Year, on this occasion the Main Committee of Physical Culture and Tourism and the editors of the Warsaw daily "Evening Express" announced a nationwide competition for the most interesting sightseeing and tourism event under the slogan "The guests are coming".

"Dymarki Świętokrzyskie" were awarded first place in this competition.

Dymarki Świętokrzyskie" are held in mid-August in order to present ancient iron metallurgy to the tourists visiting the region.

Lokalizacja