Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym

ul. Zamkowa 6
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. 507 025 219

Opis

Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym

Pierwsza informacja o istnieniu parafii w Kazimierzu Dolnym pochodzi z 1325 roku, kościół wzniesiony został z miejscowego kamienia wapiennego, był dużo mniejszy od dzisiejszego.

Rozwój miasta miał bezpośredni wpływ na zmianę parametrów świątyni.

Z czasem zaszła konieczność powiększenia nawy poprzez jej rozbudowę, zaś od strony zachodniej dobudowano wieżę.

Przy kościele znajdują się renesansowe kaplice: Górskich, Borkowskich i Różańcowa.

Wyjątkowo okazale prezentują się szczyty świątyni ozdobione sterczynami, pilastrami, spływami wolutowymi i ornamentem okuciowym.

Sklepienie świątyni pokrywa geometryczna, manierystyczna dekoracja sztukatorska w kształcie kół, kwadratów, serc, gwiazd i rozet.

We wnętrzu z bogatego wyposażenia kościoła na uwagę zasługują przede wszystkim: późnogotycki portal główny, organy z 1620 r., stalle w prezbiterium, kamienna chrzcielnica, XVII- i XVIII-wieczne kurdybanowe antepedia, intarsjowana ambona z 1615 r. z późniejszym rokokowym zwieńczeniem, późnorenesansowe popiersie Mikołaja Przybyły, rokokowe tabernakulum.

Ołtarz główny z XIX-wiecznymi obrazami J. Urbańskiego z Lublina przedstawiającymi św. Kazimierza Jagiellończyka

i męczeństwo św. Bartłomieja. Kościół gruntownie wyremontowany w latach 2010-2012.

Jest to jeden z najciekawszych zabytków Europy.

Stanowi dominantę plastyczną w panoramie Kazimierza Dolnego.  


Adres:

ul. Zamkowa 6
24-120 Kazimierz Dolny

Kontakt:
Tel. (81) 88-10-870
Tel. kom. 507 025 219
E-mail: kancelaria@kazimierz-fara.pl  
Parish Church of St. John the Baptist and St. Bartholomew in Kazimierz Dolny

The first information about the existence of the parish in Kazimierz Dolny dates back to 1325, the church was built of local limestone, it was much smaller than today's one.

The development of the town had a direct impact on changing the parameters of the temple.

With time, it was necessary to enlarge the nave by its extension, and a tower was added on the western side.

By the church there are Renaissance chapels: Górski, Borkowski and Rosary.

The tops of the temple, decorated with pinnacles, pilasters, volutes and hardware ornaments are particularly impressive.

The vault of the church is covered with geometric Mannerist stucco decorations in the shape of circles, squares, hearts, stars and rosettes.

Inside the church's rich furnishings are worth noting: the late Gothic main portal, organs of 1620, stalls in the chancel, stone baptismal font, seventeenth- and eighteenth-century cordovan antepedia, inlaid pulpit of 1615 with a later Rococo finial, a late-Renaissance bust of Nicholas Przybyła and a Rococo tabernacle.

The main altar with nineteenth-century paintings by J. Urbański from Lublin depicting St. Casimir Jagiellonian and the martyrdom of St. Bartholomew.

The church was thoroughly renovated in the years 2010-2012.

It’s one of the most interesting monuments in Europe.

It’s an artistic dominant in the panorama of Kazimierz Dolny.  


Address:

St. Street 6

24-120 Kazimierz Dolny

Contact:

Tel. (81) 88-10-870

Mobile: 507 025 219

E-mail: kancelaria@kazimierz-fara.pl  

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Zamkowa 6
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. 507 025 219

Zobacz również

Popularne miejscowości