Kamienica Celejowska

ul. Senatorska 11/13
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. (+81) 881 01 04

Opis

Kamienica Celejowska

Kamienica Celejowska należy do najcenniejszych w Polsce zabytków epoki manieryzmu.

Wzniesiono ją w 1635 roku dla bogatego kupca Bartłomieja Celeja.

Niektórzy nazywają ją „Pod Świętym Bartłomiejem” lub Kamienicą Czarną ze względu na ciemną niegdyś barwę tynku.

Budynek z kamienia wapiennego ma bogato zdobioną elewację wykonaną w technice stiuku.

Wysoka attyka z rzeźbionymi maszkarami uważana jest za najpiękniejszą w Polsce.

Są to rzeźby patronów fundatora kamienicy (i jego syna), czyli św. Bartłomieja i św. Jana Chrzciciela oraz figury Chrystusa jako Salvatora Mundi i Matki Boskiej jako Królowej Nieba.

Natomiast grzebień attyki zdobią rzeźby fantastycznych stworów (bazyliszki, smoki, ptaki), których formy zaczerpnięte są z repertuaru znakomitego rzeźbiarza, Włocha, Santi Gucciego i jego następców.

Kamienica składa się z dwóch kondygnacji o typowym dla kazimierskich kamienic układzie wnętrz: na dole sień przejazdowa przesklepiona, podobnie dwie sale do niej przylegające; na piętrze cztery izby przesklepione drewnianymi stropami, z których największa ozdobiona jest kolumną między oknami.

W 1987 roku kamienica ta stała się oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego.

Zbiory oddziału liczą ponad 5000 eksponatów z dziedziny historii, sztuk pięknych.

Do zwiedzania jest wystawa stała: „Kazimierz Dolny kolonią artystyczną - miejscem, źródłem sztuki”.

Atrakcją jest również obejrzenie makiety Kazimierza Dolnego ukazującej wygląd miasta z ok. 1910 r.

Ponadto oddział organizuje wystawy czasowe poświęcone sztuce, retrospektywne wystawy artystów związanych z miasteczkiem oraz prezentacje bieżącej twórczości miejscowego środowiska artystycznego.The Celejowska Tenement House

The Celejowska Tenement House is one of the most valuable monuments of Mannerism in Poland.

It was built in 1635 for a rich merchant Bartholomew Celej.

Some call it "Under Saint Bartholomew" or Black Tenement House because of the dark color of the plaster.

The limestone building has a richly decorated facade made in stucco technique.

The high attic with carved masks is considered the most beautiful in Poland.

These are sculptures of the patrons of the founder of the building (and his son), i.e. St. Bartholomew and St. John the Baptist, as well as statues of Christ as the Salvator Mundi and the Virgin Mary as the Queen of Heaven.

The crest of the attic, on the other hand, is decorated with sculptures of fantastic creatures (basilisks, dragons, birds), the forms of which are taken from the repertoire of the excellent sculptor, the Italian, Santi Gucci and his successors.

The house consists of two storeys with a typical for Kazimierz tenement houses interior layout: at the bottom there is a passage vaulted hallway, similarly two adjoining rooms; on the first floor there are four rooms vaulted with wooden ceilings, the largest of which is decorated with a column between the windows.

In 1987 the building became a department of the Nadwiślańskie Museum.

The collection of the branch includes over 5000 exhibits from the field of history, fine arts.

To visit there is a permanent exhibition: "Kazimierz Dolny an artistic colony - a place, a source of art".

Another attraction is a viewing of a model of Kazimierz Dolny showing the appearance of the town from around 1910.

Moreover, the branch organizes temporary exhibitions devoted to art, retrospective exhibitions of artists connected to the town and presentations of current works of the local artistic community. 

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Senatorska 11/13
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. (+81) 881 01 04

Zobacz również

Popularne miejscowości