Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin

ul. Kościelna 5
83-400 Kościerzyna
Tel. 58 686 26 50

Opis

Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin
Kościół parafialny pw. Św. Trójcy znajduje się przy ul. Kościelnej, powstał w latach 1914-1917.

Gmach budynku wzniesiony na solidnych, kamiennych fundamentach, które kształtem przypominają plan krzyża greckiego.

We wnętrzu kościoła mieści się kaplica Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin w której znajduje się cudowny obraz przedstawiający wizerunek Maryi trzymającej na ręku małego Jezusa.

Obraz wykonany został ok. 1610 roku przez nieznanego autora i stanowi kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej, który jest umiejscowiony w Rzymie w Bazylice Santa Maria Maggiore.

Od wieków łaskami słynący obraz MB Królowej Rodzin był czczony i uwielbiany przez lokalną społeczność, przyczyniło się do tego, by w 1970 roku w kościerskiej farze powstało sanktuarium maryjne poświęcone kultowi kościerskiej Królowej Rodzin.

W 1998 roku obraz Matki Bożej Kościerskiej otrzymał papieskie korony, które w imieniu Ojca Św. Jana Pawła II nałożył na skroń Królowej Rodzin nuncjusz apostolski ks. abp Józef Kowalczyk oraz ks. bp Jan Bernard Szlaga.

Od tego momentu Matka Boska Kościerska Królowa Rodzin stała się patronką Kościerzyny, a jej święto ustanowiono na pierwszą sobotę lipca.

W związku z uroczystością koronacyjną cudownego obrazu niedaleko kościoła powstał Plac Jana Pawła II, na którym oprócz kapliczek Tajemnic Różańcowych stoi pomnik Jana Pawła II, który został odsłonięty w 2007 roku.

Pomnik siedzącego papieża posiada duże walory artystyczne, został przedstawiony w przeddzień drugiej rocznicy śmierci jako wotum wdzięczności za koronację papieskimi koronami wizerunków maryjnych zlokalizowanych w parafii św. Trójcy.Sanctuary of Our Lady Queen of Families Kościerska

Holy Trinity Parish Church is located on Kościelna Street, was built between 1914-1917.

The building was erected on solid stone foundations, which shape resembles the plan of a Greek cross.

Inside the church is a chapel of Our Lady Queen of Kościerska Families in which there is a miraculous image of Mary holding a small Jesus in her arms.

Image was made around 1610 by an unknown author and is a copy of the image of Our Lady of Snows, which is located in Rome in the Basilica of Santa Maria Maggiore.

For centuries, the miraculously famous image of Our Lady Queen of Families has been revered and adored by the local community, contributing to the fact that in 1970 in the parish church of Kościerska was established a Marian sanctuary dedicated to the cult of the Queen of Families of Kościerska.

In 1998 the image of Our Lady of Kościerzyna received papal crowns, which on behalf of the Holy Father John Paul II put on the temple of the Queen of Families Apostolic Nuncio Archbishop Joseph Kowalczyk and Bishop John Bernard Szlaga.

Since then Our Lady Queen of Families became the patron saint of Kościerzyna, and her feast was established on the first Saturday of July.

In connection with the coronation ceremony of the miraculous image near the church was created John Paul II Square, where in addition to the chapels of the Rosary Mysteries stands a monument of John Paul II, which was unveiled in 2007.

The statue of the sitting pope is of great artistic value and was presented on the eve of the second anniversary of his death as a votive offering for the coronation with papal crowns of the Marian images located in the Holy Trinity parish.

Podstawowe informacje
Lokalizacja
ul. Kościelna 5
83-400 Kościerzyna
Tel. 58 686 26 50