Noclegi Wejherowo

Liczba ofert: 1

Dom Gościnny na Kaszubach
Linia, Długa 1, Kaszuby
Kategoria:  Domki Linia
Dom jest całoroczny dla 6-9 osób, w+ domu znajduje się salon z otwartą kuchnią, 3 sypialnie, holl, garaż.-

O miejscowości Wejherowo

WejherowoWejherowo jest kaszubskim miastemwojewództwie pomorskim, położone na pograniczu Pojezierza Kaszubskiego, nad rzeką Redą.

Wejherowo stanowi element Małego Trójmiasta Kaszubskiego i uważane jest za stolicę Kaszub.

Ostatnio Wejherowo bardzo wypiękniało, warto tu przyjechać i poznać tutejsze zabytki oraz interesujące atrakcje turystyczne.Zabytki w WejherowiePałac w WejherowieZabytkowy pałac w Wejherowie został zbudowany w XVIII i XIX wieku.

W latach 1767-1782 majątek należał do rodu Przebendowskich.

Do 1790 roku właścicielem pałacu był angielski kupiec Aleksander Gibson.

W 1790 majątek przeszedł w ręce Keyserlingków i należał do nich do 1945 roku. Po wojnie w pałacu znajdowały się: Technikum Leśne, internat i przedszkole.

W 1995 pałac został siedzibą Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko -Pomorskiej.Ratusz w WejherowieRatusz w Wejherowie znajduje się przy Rynku.

Od 1650 roku ratusz trzykrotnie był przebudowywany.

Obecna sylwetka Ratusza pochodzi z 1908 roku i nawiązuje do stylu empire.

W Ratuszu mieści się Sala Tradycji i Historii, która jest otwarta dla turystów.

Można tam zobaczyć eksponaty dotyczące początków miasta, w tym drzewo genealogiczne rodziny Wejherów oraz pamiątki z dziejów miasta m.in. autentyczne dokumenty z podpisem króla Jana Kazimierza.Kolegiata w WejherowieKościół wybudowany w latach 1754-1755 w stylu barokowym, znajduje się przy ulicy Kościuszki w Wejherowie, należy do dekanatu Wejherowo w archidiecezji gdańskiej.

W 1643 roku został wybudowany kościół z inicjatywy wojewody Jakuba Wejhera.

W 1650 roku kościół został podniesiony do rangi parafialnego.

W takim stanie przetrwał do 1754 roku, gdzie następnie w latach 1754-1755, w tym samym miejscu został wybudowany nowy, murowany, w stylu barokowym.

Nowy kościół ufundowany przez hrabiego Piotra Przebendowskiego otrzymał rokokowy wystrój.

Kościół przetrwał do II dekady XX wieku.

W latach 1927-1929 został przebudowany dzięki księdzu prałatowi Edmundowi Roszczynialskiemu.

Rozbudowie uległa przednia część kościoła wraz z prezbiterium.

W 1928 roku, wyremontowany kościół został poświęcony przez biskupa gdańskiego Stanisława Okoniewskiego.

W 1947 roku zainstalowane zostały dwa nowe dzwony, a w 1950 roku wyre­montowano organy i ołtarz.

14 września 1995 roku kościół parafialny został podniesiony do rangi kolegiaty przez arcybiskupa gdańskiego, natomiast ówczesny proboszcz ksiądz prałat Bogusław Żurawski został mianowany przewodniczącym Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej.Kalwaria WejherowskaKalwaria Wejherowska to zaciszne miejsce, które skłania do zadumy i kontemplacji.

Kalwaria jest położona w gęstym parku na niewielkich wzgórzach.

Wejherowo dzięki tej pięknej, zabytkowej Kalwarii nazywane jest duchową stolicą Kaszub.

Od ponad 300 lat Kalwaria Wejherowska przyciąga do miasta rzesze turystów i pielgrzymów.

Kalwaria Wejherowska to zespół 26 kaplic kultu religijnego.

Kapliczki to ponad 300-letnie zabytki ufundowane przez wojewodę malborskiego Jakuba Wejhera - założyciela miasta Wejherowo.

Kalwaria została zbudowana w XVII wieku w latach 1649-1655.

Teren wokół kaplic pokryty jest w większości starodrzewem.

Cały obszar jest bardzo dobrze oznakowany.

Tablice są w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

W latach 2006-2008 Kalwaria Wejherowska została poddana kompleksowej konserwacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Wiele kapliczek uzyskało wygląd z czasów swojej świetności.

Dziś Kalwaria jest opieką Ojców Franciszkanów, można ją zwiedzać z przewodnikiem od poniedziałku do soboty.

Grupy oprowadzane są po Kalwarii przez zakonników lub przewodników PTTK.

Szlak Kalwaryjski liczy 4,6 km długości, a przejście zajmuje około 2,5 godzin. Można też wybrać krótszą i bardziej popularną wśród turystów trasę Drogi Krzyżowej obejmującą 14 kaplic.Atrakcje w WejherowieRynek w Wejherowie


Sercem Wejherowa jest Rynek, najważniejsze miejsce w mieście gdzie stanął  pomnik Jakuba Wejhera, założyciela Wejherowa od którego plac wziął nazwę.

Na Rynku stoi neobarokowy Ratusz.

Zbudowano go w 1650 roku, gdy Wejherowo otrzymało prawa miejskie. Zlokalizowany jest w południowej części rynku.

Do dziś zachował się XVII-wieczny dzwon z dedykacją fundatora Jakuba Wejhera.

W XVIII i XX wieku zostały wybudowane dwa kolejne budynki wchodzące w skład dzisiejszego ratusza.

W Ratuszu mieści się muzeum - Sala Tradycji i Historii Wejherowa.Park MiejskiPark Miejski w Wejherowie nosi imię Aleksandra Majkowskiego, pochodzi z XVIII wieku.

Park ma za sobą dwa wieki historii oraz modernizację ze środków unijnych w 2011 roku.

Wejherowski Park Miejski prezentuje styl angielski, stoi tu pałac, w którym mieści się Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki, a także sale ślubów USC.

W parku rosną liczne stare drzewa, rozlewają się stawy oraz oczka wodne, a po drewnianych ogrodzeniach pną się róże.

Zadbany park przypomina ciekawą historię tego miejsca, która nierozerwalnie połączona jest ze znajdującym się tu pałacem.

Obecnie w Parku Miejskim są dwa nowe place zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna na powietrzu, specjalne stoły do gry w szachy oraz te znacznie większe do ping-ponga.

Na wzgórzu parku miejskiego, tuż niedaleko obok przejścia do Kalwarii Wejherowskiej umiejscowiony jest spory amfiteatr.

W sezonie odbywają się na świeżym powietrzu liczne imprezy plenerowe dla mieszkańców i turystów.Szlak AbecadłaSzlak Alfabetu Kaszubskiego powstał w Wejherowie jako ciekawostka turystyczna, język kaszubski jest słynny, ale mało znany i rozumiany.

Szlak Abecadła to interesujące kamienne kolumny - rzeźby ze słowami kaszubskiego alfabetu, ustawione w ciekawych miejscach w Wejherowie.

Idąc tropem kolejnych literek znanego Kaszubskiego Alfabetu można poznawać miasto, kulturę i język kaszubski.

Literki można zobaczyć np. przy klasztorze w Wejherowie, na Rynku albo na ul. Północnej.AmfiteatrAmfiteatr w Wejherowie znajduje się w pięknym, zadbanym Parku Miejskim im. Majkowskiego, przy ulicy Wybickiego.

Położony jest na wzgórzu z kotwicą, tak zwyczajowo nazywają to miejsce mieszkańcy Wejherowa.

Kotwica na wzgórzu ma ogromne rozmiary, amfiteatr jest miejscem spotkań mieszkańców na plenerowych imprezach, które się tu odbywają.WejherowoWejherowo is a town in Pomorskie Voivodeship (Province), situated at the border of the Kashubian Lake District, on the Reda River.

Wejherowo is part of the Little Kashubian Tri-City and is considered to be the capital of the Kashubian Region.

Recently, Wejherowo has become much more beautiful. It is worth visiting the town to see its monuments and interesting tourist attractions.Monuments in WejherowoPalace in WejherowoThe historic palace in Wejherowo was built in the 18th and 19th centuries.

In the years 1767-1782 the estate belonged to the Przebendowski family.

Till 1790 the palace was owned by English merchant Alexander Gibson.

In 1790 the estate became the property of the Keyserlings and belonged to them until 1945. After the war the palace housed: Forest Technical School, a boarding school and a kindergarten.

In 1995 the palace became the seat of Museum of Kashubian-Pomeranian Literature and Music.Wejherowo Town HallWejherowo Town Hall is located at the Market Square.

Since 1650 the town hall was rebuilt three times.

The current silhouette of the Town Hall comes from 1908 and refers to the Empire Style.

There is a Hall of Tradition and History in the Town Hall, which is open to tourists.

You can see there exhibits related to the beginnings of the town including Wejher family genealogy tree and souvenirs from the town history i.a. authentic documents with the signature of king Jan Kazimierz.Collegiate Church in WejherowoThe church was built in the years 1754-1755 in Baroque style. It is located at Kosciuszki street in Wejherowo, belongs to Wejherowo deanery in the Gdansk archdiocese.

In 1643 the church was built on the initiative of governor Jakub Wejher.

In 1650 the church was raised to parish rank.

In this state it survived till 1754 where next in years 1754-1755 in the same place was built new, brick, baroque style church.

The new church, funded by Count Piotr Przebendowski, received a Rococo decoration.

The church survived until the second decade of the 20th century.

In the years 1927-1929 it was rebuilt thanks to the prelate Edmund Roszczynialski.

The front part of the church was extended together with the chancel.

In 1928, the renovated church was consecrated by Bishop of Gdansk Stanislaw Okoniewski.

In 1947 two new bells were installed and in 1950 the organ and altar were renovated.

On September 14, 1995 the parish church was raised to the rank of collegiate church by Gdansk archbishop and the then parish priest priest prelate Boguslaw Zurawski was appointed the chairman of Collegiate Chapter of Wejherowo.Calvary of WejherowoWejherowski's Calvary is the quiet place that inclines to reverie and contemplation.

The Calvary is situated in the thick park on the small hills.

Thanks to this beautiful historic Calvary Wejherowo is called the spiritual capital of Kashubia.

Since over 300 years Wejherowski's Calvary attracts to the town crowds of tourists and pilgrims.

Wejherowski's Calvary is the complex of 26 chapels of the religious cult.

The chapels are over 300-year-old monuments founded by the voivode from Malbork Jakub Wejher - the founder of Wejherowo town.

The Calvary was built in the 17th century between 1649-1655.

The area around the chapels is mostly covered with old trees.

The whole area is very well marked.

The boards are in three languages: Polish, English and German.

In the years 2006-2008 Wejherowski's Calvary was subjected to the complex conservation within the project subsidized from the European Union funds.

Many chapels got the look from the times of their splendor.

Today the Calvary is under the care of Franciscan Fathers, it can be visited with the guide from Monday to Saturday.

Groups are guided by monks or PTTK guides.

The Calvary Trail is 4.6 km long, and the walk takes about 2.5 hours. You can also choose a shorter and more popular route of the Way of the Cross including 14 chapels.Attractions in WejherowoWejherowo Market SquareThe heart of Wejherowo is the Market Square, the most important place in town with a monument to Jakub Wejher, the founder of Wejherowo from whom the square took its name.

On the square stands the neo-Baroque town hall.

It was built in 1650 when Wejherowo was granted town rights. It is located in the southern part of the Market Square.

The 17th-century bell with the dedication of founder Jakub Wejher has survived to the present day.

In the eighteenth and twentieth century two other buildings were constructed, which are part of today's town hall.

In the Town Hall there is a museum - Wejherowo Hall of Tradition and History.The Municipal ParkThe Municipal Park in Wejherowo is named after Aleksander Majkowski.

It dates back to the 18th century.

The park has two centuries of history and was modernized by the European Union in 2011.

The Municipal Park in Wejherowo presents English style.

There is the palace where the Museum of Literature and Music is located, and the wedding halls of the Registry Office.

Numerous old trees grow in the park, ponds and small ponds overflow, and roses climb the wooden fences.

The well-kept park reminds of the interesting history of this place, which is inseparably connected with the palace located here.

Currently, in the City Park there are two new playgrounds for children, an outdoor gym, special tables for playing chess and much bigger ones for ping-pong.

On the hill of the town park just near the passage to Wejherowski's Calvary there is big amphitheater.

In the season numerous open air events for inhabitants and tourists take place there.Alphabet TrailThe Kashubian Alphabet Trail was created in Wejherowo as a tourist curiosity. Kashubian language is famous but little known and understood.

The Abecadło Route consists of interesting stone columns - sculptures with words of the Kashubian alphabet - set in interesting places in Wejherowo.

By following the letters of the well-known Kashubian Alphabet you can learn about the town, its culture and the Kashubian language.

The letters can be seen e.g. at the monastery in Wejherowo, at the Market Square or at North Street.AmphitheatreThe amphitheater in Wejherowo is located in the beautiful, well-kept Majkowski Park on Wybickiego Street.

It is located on the hill with the anchor, this is the customary name of the place for Wejherowo citizens.

The anchor on the hill is huge, the amphitheater is the meeting place for inhabitants on outdoor events which take place here. 

Agroturystyka Wejherowo Pensjonaty Wejherowo Hotele Wejherowo Camping Wejherowo Apartamenty Wejherowo Ośrodki wypoczynkowe Wejherowo Kwatery Wejherowo Domki Wejherowo Hostele Wejherowo Motele Wejherowo SPA Wejherowo Uzdrowiska Wejherowo Schroniska Wejherowo Stancje Wejherowo Internaty Wejherowo Zajazd Wejherowo Wille Wejherowo Noclegi pracownicze Wejherowo Pola namiotowe Wejherowo Pokoje gościnne Wejherowo Ośrodki wczasowe Wejherowo Kategoria testowa Wejherowo Domy do wynajęcia Wejherowo Tanie noclegi Wejherowo
Zakopane noclegi Karpacz noclegi Solina noclegi Szczawnica noclegi Szklarska Poręba noclegi Polańczyk noclegi Kołobrzeg noclegi Ustrzyki Dolne noclegi Krynica-Zdrój noclegi Święta Katarzyna noclegi Roztocze noclegi Sandomierz noclegi Kielce noclegi Kluszkowce noclegi Bałtów noclegi Zwierzyniec noclegi Mikołajki noclegi Giżycko noclegi Białka Tatrzańska noclegi Bukowina Tatrzańska noclegi Kościelisko noclegi Czorsztyn noclegi Niedzica noclegi Polanica-Zdrój noclegi Kudowa-Zdrój noclegi Warszawa noclegi Kraków noclegi Wrocław noclegi Karkonosze noclegi Ruciane Nida noclegi Węgorzewo noclegi Olsztyn noclegi Mrągowo noclegi Ełk noclegi Augustów noclegi Mielno noclegi Ustroń noclegi Władysławowo noclegi Sopot noclegi Gdynia noclegi Gdańsk noclegi Wisła noclegi Szczyrk noclegi Kazimierz Dolny noclegi Zamość noclegi Sromowce Niżne noclegi Krynica Morska noclegi Ustka noclegi Łeba noclegi Darłowo noclegi Jastrzębia Góra noclegi Hel noclegi Jastarnia noclegi Dąbki noclegi Zakopane noclegi centrum Koniaków noclegi Istebna noclegi Lublin noclegi Biały Dunajec Szaflary noclegi Murzasichle noclegi Chochołów noclegi Witów noclegi Muszyna noclegi Cisna noclegi Wetlina noclegi Smerek noclegi Krasnobród noclegi Białowieża noclegi Hajnówka noclegi Morąg noclegi Orzysz noclegi Ryn noclegi Pisz noclegi Jarosławiec noclegi Rowy noclegi Ustronie Morskie noclegi Międzyzdroje noclegi Świnoujście noclegi Kłodzko noclegi Świeradów-Zdrój noclegi Duszniki-Zdrój noclegi