Noclegi Malbork

Liczba ofert: 1

pokoje Apartamenty Pod Akacjami
Malbork, Akacjowa 16, Trójmiasto
Kategoria:  Pensjonaty Malbork
+-

O miejscowości Malbork

Malbork

Malbork jest znanym miastem w województwie pomorskim ze względu na swoje znaczenie historyczne i mieszczący się tam zamek wielkich mistrzów krzyżackich. Malbork leży nad rzeką Nogat.

Przede wszystkim kojarzy nam się z Zamkiem Malborskim, który jest główną atrakcją miasta Malborka.

Jest to zamek mistrzów krzyżackich znajdujący się na liście zabytków UNESCO.



Historia Malborka

Malbork (niem. Marienburg) został założony jako osada wokół zamku, budowę rozpoczęto w roku 1274, kiedy na ziemie te przybył Zakon Krzyżacki.

Otrzymała ona status miasta w roku 1286 na prawie chełmińskim, nadany przez tutejszego komtura Konrada von Thierberga.

14 września 1309 wielki mistrz zakonu Siegfried von Feuchtwagen przeniósł swą siedzibę z Wenecji do Malborka, dzięki czemu zamek i miasto stało się stolicą państwa krzyżackiego.

Podczas wojny trzynastoletniej, 7 czerwca 1457, Malbork został zajęty przez wojska polskie.

Tego dnia zamek dostał się na 315 lat do Polski, a fakt ten otwarty został wjazdem na zamek króla Kazimierza Jagiellończyka oraz pierwszego gubernatora Prus Królewskich Jana Błażyńskiego.

Działania wojenne wojen polsko-szwedzkich w większości oszczędziły zamek. Szwedzi zajmowali go w latach 1626 i 1656.

Król szwedzki Karol Gustaw nakazał m.in. otoczyć zamek wałami ziemnymi. Zachowały się nieliczne ślady tych umocnień.

W wyniku I rozbioru Polski w 1772, Malbork został zajęty przez wojska pruskie. Zamek stał się koszarami i był przebudowywany na potrzeby wojska.

Po wycofaniu się wojsk napoleońskich, w 1816 roku utworzono Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku.

Odtąd średniowieczny zabytek dostał się pod opiekę restauratorów.

W 1872 r. odbyły się w Malborku uroczystości z okazji stulecia powrotu Prus Zachodnich do Królestwa Pruskiego

1 maja 1933 na zamku zawisła flaga III Rzeszy.

Zabytek stał się miejscem uroczystości wyższych funkcjonariuszy partii NSDAP.

1 września 1939 na zamku uroczyście ogłoszono powrót do Niemiec terytoriów dawnych Prus Zachodnich. 

Zamek bardzo ucierpiał w wyniku działań wojennych w 1945 roku.

Straty zamku ocenia się na 50 procent, a malborskiej starówki na 80 procent. Praktycznie całkowitego jej zniszczenia dokonano w latach czterdziestych.

W latach sześćdziesiątych powstało tu Osiedle XX-lecia PRL.



Atrakcje Malborka 

Malborski zespół zamkowy i Muzeum Zamkowe są największą atrakcją Malborka.

Na ogromny, warowny zespół zamkowy składa się kilka budynków (Zamek Wysoki z kościołem i kaplicą św. Anny, Zamek Średni z kaplicą św. Bartłomieja, Refektarzami i Pałacem Wielkich Mistrzów oraz Zamek Niski z kaplicą św. Wawrzyńca i budynkami gospodarczymi).

Powstawał od wieku XIII do II poł. XV w.

Zabytkowe mury obronne, solidne ogrodzenie chroniące miasto budowano razem z zamkiem, jednak w 1807 roku większość murów została rozebrana, dużą część zniszczono także w walkach w 1945 roku.



Kościół św. Jana Chrzciciela na Rynku znajduje się najstarszy kościół w mieście. Kościół św. Jana Chrzciciela, który także jest jedną z ciekawszych atrakcji Malborka.

Świątynię budowano w latach 1467-1523 i prawdopodobnie stanęła na miejscu starego XIII-wiecznego kościoła.

W kościele warto przyjrzeć się XIV-wiecznej gotyckiej chrzcielnicy, neogotyckiemu głównemu ołtarzowi, posągowi św. Elżbiety Turyńskiej wykonanemu z kamienia w 1410 roku.



Wieża ciśnień powstała w 1905 roku, kiedy to w Malborku stworzono sieć miejskich wodociągów i wybudowano stację pomp.

Ten strzelisty budynek reprezentuje styl neogotycki, zbudowany jest z czerwonej cegły.



Zabytkowy Dworzec Kolejowy 

Obiekt powstał w roku 1890, zbudowano go w typowym dla Malborka stylu neogotyckim z czerwonej cegły licówki.

We wnętrzach budynku warto zwrócić uwagę na przepiękne ceramiczne podłogi, stylowe dekoracje i złocenia oraz na okienne witraże, które prezentują herby pobliskich miejscowości. 



Rejs po Nogacie z przystani żeglarskiej

Można wybrać się w rejs po rzece i  podziwiać uroki Malborka z pokładu statku, tramwaju wodnego, a nawet kajaku czy gondoli 



Ratusz Staromiejski to typowo gotycki budynek, powstał w latach 1365-1380 i od początku spełniał swoją funkcję publiczną,



Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Pierwotny budynek powstał najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku, jednak został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego i w latach 1712-1714 zastąpiono go nowym, barokowym kościołem. 



Kościół Chrześcijan Baptystów

Neogotycka świątynia zbudowana z czerwonej cegły w 1910 roku dla wyznawców tej protestanckiej religii, którzy zaczęli osiedlać się w Malborku w drugiej połowie XIX wieku.



Malborski Dinopark 

Największa atrakcja Malborka dla najmłodszych.

Dinopark jest zlokalizowany przy Parku Miejskim.

To tu można  przyjrzeć się z bliska ogromnym dinozaurom i smokom.

Dinopark ma do zaoferowania park linowy, plac zabaw, Muzeum Skamieniałości, mini zoo.



Noclegi Malbork

Noclegi w Malborku oferują wiele miejsc noclegowych w pensjonatach, kwaterach prywatnych, apartamentach, pokojach do wynajęcia, hotelach czy domkach.



Malbork

Malbork is a well-known city in the Pomeranian Voivodeship due to its historical significance and the castle of the Grand Masters of the Teutonic Knights located there. Malbork is situated on Nogat river.

First of all we associate it with Malbork Castle, which is the main attraction of the city.

It’s the castle of Teutonic Knights which is on the UNESCO list of monuments.



History of Malbork

Malbork (German: Marienburg) was founded as a settlement around the castle, construction began in 1274 when the Teutonic Knights came to the area.

It was granted town status in 1286 under Chełmno Law by the local komtur Konrad von Thierberg.

On 14th September 1309 Grand Master of the Order Siegfried von Feuchtwagen moved his headquarters from Venice to Malbork, thanks to which the castle and the town became the capital of the Teutonic State.

During Thirteen Years War, on 7th June 1457, Malbork was occupied by Polish army.

On that day the castle became part of Poland for 315 years, and this fact was opened with the entry of king Casimir Jagiellończyk and the first governor of Royal Prussia John Błażyński.

The warfare of Polish-Swedish wars mostly spared the castle. The Swedes occupied it in 1626 and 1656.

Among other things, King Carl Gustav of Sweden ordered to surround the castle with earthen ramparts.

Few traces of these fortifications have survived.

As a result of the first partition of Poland in 1772, Malbork was occupied by the Prussian army.

The castle became barracks and was rebuilt for the needs of the army.

After Napoleonic troops withdrew, in 1816 the Board of Rebuilding of Malbork Castle was established.

From then on, the medieval monument came under the care of restorers.

In 1872, celebrations were held in Malbork to celebrate the centenary of the return of West Prussia to the Kingdom of Prussia

On 1 May 1933, the flag of the Third Reich was hung on the castle.

The monument became a place of celebrations for senior NSDAP party functionaries.

On September 1, 1939 the return of former West Prussian territories to Germany was solemnly announced at the castle. 

The castle suffered a lot during warfare in 1945.

The loss of the castle is estimated at 50 percent, and the Old Town at 80 percent. It was practically completely destroyed in the forties.

In the sixties, the Housing Estate of the XX-lecia PRL was built here.



Attractions of Malbork 

Malbork Castle complex and the Castle Museum are the biggest attraction of Malbork.

The huge castle complex consists of several buildings (High Castle with the church and St. Anne's Chapel, Middle Castle with St. Bartholomew's Chapel, Refectory and Palace of Grand Masters, and Low Castle with St. Lawrence's Chapel and farm buildings).

It was built from the 13th century to the second half of the 15th century.

The historic defensive walls, a solid fence protecting the town were built together with the castle, however, in 1807 most of the walls were pulled down, a large part was also destroyed in battles in 1945.



St. John the Baptist Church on the Market Square is the oldest church in the city. Church of St. John the Baptist, which is also one of the most interesting attractions of Malbork.

The temple was built between 1467-1523 and probably stood on the site of an old 13th century church.

In the church it is worth looking at the 14th century Gothic font, neo-Gothic main altar, the statue of St. Elizabeth of Turin made of stone in 1410.



The water tower was built in 1905 when the Malbork waterworks network was established and a pumping station was built.

This soaring building represents neo-Gothic style and is built of red brick.



Historic Railway Station 

The building was erected in 1890 in typical Malbork neo-Gothic style, made of red facing brick.

Inside the building it is worth noticing the beautiful ceramic floors, stylish decorations and gilding as well as the stained glass windows presenting the coats of arms of the nearby towns. 



A cruise on the Nogat from the marina

You can go on a river cruise and admire the beauty of Malbork from the deck of a ship, a water streetcar, even a canoe or a gondola 



The Old Town Hall is a typical Gothic building, it was built between 1365-1380 and from the beginning it fulfilled its public function,



Church of Our Lady of Perpetual Help

The original building was probably constructed at the turn of the 13th and 14th centuries, but was destroyed during the Swedish Deluge and was replaced by a new Baroque church in 1712-1714. 



Baptist Church

A neo-Gothic church built of red brick in 1910 for the followers of this Protestant religion who began to settle in Malbork in the second half of the 19th century.



Malbork Dinopark 

The biggest attraction of Malbork for the youngest.

The Dinopark is located next to the City Park.

This is where you can take a closer look at the huge dinosaurs and dragons.

Dinopark offers a rope park, playground, Museum of Fossils, a mini zoo.



Accommodation Malbork

Accommodation in Malbork offers many places to stay in guest houses, private accommodation, apartments, rooms to rent, hotels and cottages.

Agroturystyka Malbork Pensjonaty Malbork Hotele Malbork Camping Malbork Apartamenty Malbork Ośrodki wypoczynkowe Malbork Kwatery Malbork Domki Malbork Hostele Malbork Motele Malbork SPA Malbork Uzdrowiska Malbork Schroniska Malbork Stancje Malbork Internaty Malbork Zajazd Malbork Wille Malbork Noclegi pracownicze Malbork Pola namiotowe Malbork Pokoje gościnne Malbork Ośrodki wczasowe Malbork Kategoria testowa Malbork Domy do wynajęcia Malbork Tanie noclegi Malbork
Zakopane noclegi Karpacz noclegi Solina noclegi Szczawnica noclegi Szklarska Poręba noclegi Polańczyk noclegi Kołobrzeg noclegi Ustrzyki Dolne noclegi Krynica-Zdrój noclegi Święta Katarzyna noclegi Roztocze noclegi Sandomierz noclegi Kielce noclegi Kluszkowce noclegi Bałtów noclegi Zwierzyniec noclegi Mikołajki noclegi Giżycko noclegi Białka Tatrzańska noclegi Bukowina Tatrzańska noclegi Kościelisko noclegi Czorsztyn noclegi Niedzica noclegi Polanica-Zdrój noclegi Kudowa-Zdrój noclegi Warszawa noclegi Kraków noclegi Wrocław noclegi Karkonosze noclegi Ruciane Nida noclegi Węgorzewo noclegi Olsztyn noclegi Mrągowo noclegi Ełk noclegi Augustów noclegi Mielno noclegi Ustroń noclegi Władysławowo noclegi Sopot noclegi Gdynia noclegi Gdańsk noclegi Wisła noclegi Szczyrk noclegi Kazimierz Dolny noclegi Zamość noclegi Sromowce Niżne noclegi Krynica Morska noclegi Ustka noclegi Łeba noclegi Darłowo noclegi Jastrzębia Góra noclegi Hel noclegi Jastarnia noclegi Dąbki noclegi Zakopane noclegi centrum Koniaków noclegi Istebna noclegi Lublin noclegi Biały Dunajec Szaflary noclegi Murzasichle noclegi Chochołów noclegi Witów noclegi Muszyna noclegi Cisna noclegi Wetlina noclegi Smerek noclegi Krasnobród noclegi Białowieża noclegi Hajnówka noclegi Morąg noclegi Orzysz noclegi Ryn noclegi Pisz noclegi Jarosławiec noclegi Rowy noclegi Ustronie Morskie noclegi Międzyzdroje noclegi Świnoujście noclegi Kłodzko noclegi Świeradów-Zdrój noclegi Duszniki-Zdrój noclegi