Noclegi Rytwiany

Liczba ofert: 0

O miejscowości Rytwiany

Rytwiany

Rytwiany są ciekawą, historyczną miejscowością w województwie świętokrzyskim leżącą niedaleko Staszowa.

Długie są dzieje osiedlenia na tym terenie, zamieszkiwano już go w neolicie, ale historia pisana zaczyna się w XIII wieku.Atrakcje w RytwianachZamek w Rytwianach

Ruiny gotyckiego zamku w Rytwianach są niewątpliwą atrakcją turystyczną tej świętokrzyskiej miejscowości.

Zamek został wybudowany nad rzeką Czarną w I połowie XV wieku.

Zamek w Rytwianach został wybudowany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca, ale szybko przeszedł w ręce miejscowych możnych rodów m.in. Rytwiańskich i Kurozwęckich.

Zamek był kiedyś dobrze obwarowany, otoczony wzmocnieniami ziemnymi i fosą.

Uległ zniszczeniu w czasie potopu szwedzkiego.

Ostatecznie zburzony został przez Potockich w II połowie XIX wieku.

Do dziś zachowały się spore fragmenty murów przyziemia oraz jedna ściana zamku.

Pałac Radziwiłłów w Rytwianach

W miejscowości Rytwiany jest sporo ciekawostek turystycznych.

Jedną z nich jest pałac Radziwiłłów, którzy kiedyś byli właścicielami pobliskiej gorzelni, cegielni, młyna i tartaku.

Zabytkowy pałac w Rytwianach jest zlokalizowany w zabytkowym parku ze starodrzewem.

Obecnie pałac funkcjonuje jako hotel Rytwiany.

Jest to dwukondygnacyjna budowla z szerokimi korytarzami, a schody zdobią mosiężne poręcze.

Pałac w Rytwianach jest udostępniony do zwiedzania, ogląda się go bezpłatnie. 

Obok powstał nowoczesny budynek stylizowany na pałac, ze strefą spa i wielką salą restauracyjną.Pustelnia Kamedulska w Rytwianach

Pustelnia Złotego Lasu - dawny zespół klasztorny z XVII wieku, ze względu na wyjątkowy urok okolicy klasztoru pokamedulskiego nakręcono tu w 1973 roku IV i X odcinek serialu historycznego "Czarne chmury".

Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach  to dawny poklasztorny zespół zwany też Pustelnią Kamedulską.

Zakon Kamedułów osiedlił się tu w 1617 roku, w pustelni żyło 200 mnichów.

Obecnie w Pustelni Złotego Lasu znajduje się Centrum Ekumeniczne, Galeria Kamedulska, a także Punkt Rekolekcyjny.

Klasztor w XVIII wieku nawiedziły dwa pożary, które zniszczyły część zabudowań klasztornych.

W 1820 roku dokonano kasacji zakonu i tylko na chwilę mnisi wrócili tu w XX-leciu międzywojennym.

Zwiedzanie kościoła odbywa się w grupach z przewodnikiem.

Inne zakamarki tego ciekawego miejsca można zwiedzać samemu.
Tablice informacyjne znajdujące się przed zabudowaniami dawnego Zakonu Kamedułów zawierają wiele wiadomości o pustelniach, pustelnikach w Polsce i całej Europie.


Muzeum Czarnych Chmur w Rytwianach

W 2013 roku w refektarzu klasztoru powstało muzeum tego serialu, zgromadzono tu eksponaty wykorzystywane przy kręceniu serialu, a w ogrodach kamedulskich posadzono aleję osób związanych z filmem.

Rosną tu 22 drzewa podpisane imionami i nazwiskami postaci serialowych.

Jedyne w Polsce Muzeum Czarnych Chmur istnieje przy Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

Muzeum mówi o znanym, historycznym i patriotycznym serialu Czarne Chmury.

Przed budynkiem witają nas postaci z filmu, które zapraszają turystów do odwiedzenia muzeum.

W dniach 28-29.09.2013 były obchodzone uroczystości 40-lecia serialu Czarne chmury, powstało wtedy Muzeum Czarnych Chmur.Dąb Trzybartek w Rytwianach

Dąb Trzybartek w Rytwianach znajduje się w lesie niedaleko Pustelni Złotego Lasu.

Dąb Trzybartek jest pomnikiem przyrody, liczy około 150 lat.

Dąb posiada grube, rozłożyste trzy konary, które wyrastają z mocnego, solidnego pnia.

Drzewo ma wysokość 27 m, a rozpiętość korony to około 20 m.

Od każdego z konarów odchodzi niezliczona ilość gałęzi.

Do Dębu Trzybartek prowadzi leśna ścieżka, dobrze oznakowana, z ustawionymi nieopodal tablicami dydaktycznymi.

Ścieżka w kilku miejscach zmienia się w kładkę, gdyż prowadzi przez fragmenty podmokłego terenu.Rezerwat Dziki Staw

Rezerwat Dziki Staw jest położony w miejscowości Grobla w gminie Rytwiany,  to ciche i spokojne miejsce.

Przepiękne widoki, woda, zieleń, błękit nieba i roślinność odbija się w wodzie. .

Rezerwat Dziki Staw to ostoja ptactwa i ryb.

W rezerwacie rosną bardzo rzadkie gatunki roślin wodnych.Rytwiany
Rytwiany is an interesting historical village in Świętokrzyskie Voivodeship located near Staszow.
There is a long history of settlement in this area, it was already inhabited in the Neolithic period, but the written history begins in the 13th century.


Attractions in Rytwiany


Castle in Rytwiany
The ruins of the Gothic castle in Rytwiany are undoubtedly a tourist attraction of this Swietokrzyskie town.
The castle was built on Czarna River in the first half of 15th century.
The castle in Rytwiany was built by Wojciech Jastrzębiec, archbishop of Gniezno, but soon passed into the hands of local wealthy families, including the Rytwiański and Kurozwęcki families.
The castle was once well fortified, surrounded by earthworks and a moat.
It was destroyed during the Swedish Deluge.
It was finally demolished by the Potocki family in the second half of the 19th century.
Until today, there have been preserved considerable fragments of ground floor walls and one wall of the castle.

Radziwiłł Palace in Rytwiany
There are quite a few tourist attractions in Rytwiany.
One of them is the palace of Radziwiłł, who once owned nearby distillery, brickyard, mill and sawmill.
The historic palace in Rytwiany is located in a historic park with old trees.
Currently the palace functions as a hotel Rytwiany.
It is a two-storey building with wide corridors and the stairs are decorated with brass railings.
The palace in Rytwiany is available for sightseeing, it can be viewed free of charge. 
A modern building stylized as a palace was built next to it, with a spa area and a large restaurant room.


Camaldolese Hermitage in Rytwiany
The Hermitage of the Golden Forest (Pustelnia Złotego Las) - a former monastery complex from the 17th century. Due to the unique charm of the surroundings of the Camaldolese monastery, in 1973 the 4th and 10th episode of the historical series Czarne chmury (Black Clouds) were filmed here.
The Hermitage of the Golden Forest in Rytwiany is a former monastery complex also called the Camaldolese Hermitage.
The Camaldolese Order settled here in 1617, 200 monks lived in the hermitage.
Currently, the Golden Forest Hermitage houses an Ecumenical Center, Camaldolese Gallery and a Retreat Center.
The monastery was hit by two fires in the 18th century, which destroyed part of the monastery buildings.
In 1820 the monastery was dissolved and only for a while the monks returned here in the interwar period.
Tours of the church take place in groups with a guide.
Other nooks and crannies of this interesting place can be explored on your own.
Information boards located in front of the buildings of the former Camaldolese Order contain a lot of information about hermitages, hermits in Poland and throughout Europe.

Museum of Black Clouds in Rytwiany
In 2013, a museum of the series was created in the refectory of the monastery, exhibits used during the filming of the series were collected here, and an avenue of people associated with the film was planted in the Camaldolese gardens.
Twenty-two trees bearing the names of series characters are planted there.
The only Museum of Black Clouds in Poland exists at the Hermitage of the Golden Forest in Rytwiany.
The museum talks about the well-known, historical and patriotic series Black Clouds.
In front of the building we are greeted by characters from the film, who invite tourists to visit the museum.
On 28-29.09.2013 there was a celebration of the 40th anniversary of the TV series Black Clouds, then the Museum of Black Clouds was established.


Threebark Oak in Rytwiany
Trzybartek Oak in Rytwiany is located in the forest near the Hermitage of the Golden Forest.
The Three-Thornbeam Oak is a natural monument, about 150 years old.
The oak has three thick, spreading branches, which grow from a strong, solid trunk. The tree is 27 m high and its crown span is about 20 m.
From each of the boughs there are countless branches.
There is a forest path leading to the Trzybartek Oak, well marked with educational boards placed nearby.
The path turns into a footbridge in several places as it leads through parts of the wetland.


Wild Pond Reserve
Wild Pond Nature Reserve is located in the village of Grobla in the municipality of Rytwiany, is a quiet and peaceful place.
Beautiful views, water, greenery, blue sky and vegetation are reflected in the water. .
Wild Pond Reserve is a sanctuary for birds and fish.
Very rare aquatic plant species grow in the reserve.


Agroturystyka Rytwiany Pensjonaty Rytwiany Hotele Rytwiany Camping Rytwiany Apartamenty Rytwiany Ośrodki wypoczynkowe Rytwiany Kwatery Rytwiany Domki Rytwiany Hostele Rytwiany Motele Rytwiany SPA Rytwiany Uzdrowiska Rytwiany Schroniska Rytwiany Stancje Rytwiany Internaty Rytwiany Zajazd Rytwiany Wille Rytwiany Noclegi pracownicze Rytwiany Pola namiotowe Rytwiany Pokoje gościnne Rytwiany Ośrodki wczasowe Rytwiany