Noclegi Trzebinia

Liczba ofert: 1

Pod Pagórkiem
Pod Pagórkiem

(0 opinii)

Trzebinia, Wypoczynkowa 61, Beskid Żywiecki
Kategoria:  Domki Trzebinia
Pod Pagórkiem to domek przeznaczony dla 5+ osób, położony położony w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, w Beskidzie Żywieckim.-

O miejscowości Trzebinia

Trzebinia

Trzebinia to miasto z atrakcyjną okolicą, leży w zachodniej części województwa małopolskiego.

Pierwsze wzmianki o Trzebini wywodzą się z XIV wieku z 1319 roku.

Od wieków miejscowość znana jest ze swych tradycji górniczych.

Dziś Trzebinia jest regionem atrakcyjnym turystycznie.

Zaletą miejscowości są kompleksy leśne, ośrodki nad zalewem Chechło i rzeką Kozi Bród, a także letnie kąpielisko Balaton.
Warto odwiedzić Puszczę Dulowską, rezerwat przyrody „Ostra Góra”, Bożniową Górę, wzgórze Bialny Dół.

Łatwo do nich trafić dzięki pieszym szlakom turystycznym i ścieżkom rowerowym.Zabytki w Trzebini:Dwór Zieleniewskich w Trzebini

Początki murowanego pałacu sięgają XIV wieku, obecny wygląd zyskał około XVII wieku, w 1920 roku nabyli go Zieleniewscy, którzy przeprowadzili kapitalny remont budynku.

Pałac wyglądem przypomina staropolskie dwory, obecnie znajduje się tam Trzebnickie Centrum Kultury, w którym odbywają się koncerty i wystawy.

W dworze Zieleniewskich są też miejsca noclegowe, kawiarnia i restauracja.Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z II połowy XX wieku jest znany z cudownej Figury Matki Bożej Fatimskiej, sprowadzonej z Fatimy w 1962 roku.

Przy świątyni znajduje się klasztor Salwatorianów.Pałac w Młoszowej

Pałac w Młoszowej to unikalna budowla w Trzebini na Jurze.

Budowla powstała w połowie XIX stulecia, na terenie dawnego dworu Młoszowskich.

Z pałacem wiąże się interesująca historia, poza tym to bardzo ładna i efektowna budowla, którą warto zwiedzić.

Właścicielem tego majątku na przełomie XVIII i XIX wieku był krakowski senator Rzeczypospolitej Krakowskiej i prawnik Kajetan Ozdoba- Florkiewicz.

Niektórzy przypisują mu przebudowę niewielkiego dworku w Młoszowskich, powstała wtedy część nowych zabudowań.

Większość historyków twierdzi, że wielkim budowniczym pałacu był jego syn Juliusz Florkiewicz w latach 1847-70.

Pałac otoczono romantycznym parkiem angielskim ze stawami, licznymi pawilonami ogrodowymi.

Juliusz Florkiewicz wymyślił historię podsycaną przez ciekawość ludzi.

Chciał udowodnić współczesnym, że jego dzieło to renowacja wcześniejszego zamku zniszczonego przez Szwedów.

Stworzył fikcyjną ewidencję oraz legendy, które były potwierdzeniem jego pomysłu.

Opublikował legendy drukiem w 1880 roku w czasopiśmie Wieniec, pod fikcyjnym nazwiskiem Wawrzyńca Dudziewicza.

W 1862 roku Juliusz Florkiewicz udostępnił zamek dla zwiedzających, przyjmował wielu gości, którzy byli zachwyceni tym zamkiem.

Do dziś zachowała się spora część północnej części pałacu, w 1898 roku hrabia Juliusz Potocki - wnuk Kajetana Florkiewicza przebudował południową część pałacu w stylu neorenesansowym.

Później pałac kilkakrotnie był modernizowany.

Nadal stanowi ciekawy obiekt dla turystów, jest położony na Szlaku Renesansu w Małopolsce.

Do rezydencji prowadzi brama Św. Floriana, w pobliżu której stoi neogotycki arsenał.

Kryją się tu elementy klasycystyczne, neogotyckie oraz neorenesansowe. Najpiękniejsze fragmenty kompleksu to neogotycka kaplica pałacowa, Bastion Belwederski i Brama Królewska.

Pałac i zabudowania otacza zabytkowy park z pagórkami i wąwozami.Trzebinia

Trzebinia is a town with attractive surroundings, located in the western part of Małopolska province.

The first records of Trzebinia date back to the 14th century to 1319.

For centuries the town has been famous for its mining traditions.

Today Trzebinia is a region attractive for tourists

The town's advantages include forest complexes, resorts on the Chechlo Lake and the Goat Ford River, as well as the Balaton summer swimming pool.

It is worth visiting the Dulowska Forest, the nature reserve "Sharp Mountain", Bożniowa Mountain, White Lowdown Hill.

It's easy to get to them thanks to the hiking trails and bike paths.Monuments in Trzebinia:Zieleniewski Manor in Trzebinia

The origins of the brick palace date back to the 14th century, it gained its present appearance around the 17th century, in 1920

it was bought by the Zieleniewski family, who completely renovated the building.

The palace is reminiscent of old Polish manor houses, and now houses the Trzebnica Cultural Centre, which hosts concerts and exhibitions.

The Zieleniewski's manor house also offers accommodation, a café and a restaurant.Sanctuary of Our Lady of Fatima in Trzebinia

The Church of the Sacred Heart of Jesus from the second half of the 20th century is famous for the miraculous statue of Our Lady of Fatima, brought from Fatima in 1962.

Near the church there is the Salvatorian convent.Palace in Młoszowa

The palace in Młoszowa is a unique building in Trzebinia in the Jura region.

The building was erected in the middle of the 19th century on the premises of the former Młoszowski manor house.

The palace has an interesting history; besides, it is a very nice and impressive building, worth visiting.

The owner of this property at the turn of the 18th and 19th century was a senator of the Republic of Cracow and a lawyer, Kajetan Ozdoba-Florkiewicz.

Some attribute the reconstruction of a small manor house in Młoszowskie to him; some new buildings were built at that time.

Most historians claim that the great builder of the palace was his son Juliusz Florkiewicz in 1847-70.

The palace was surrounded by a romantic English park with ponds and numerous garden pavilions.

Juliusz Florkiewicz invented a story fueled by people's curiosity.

He wanted to prove to his contemporaries that his work was a renovation of an earlier castle destroyed by the Swedes.

He created fictional records and legends to prove his idea.

He published the legends in print in 1880 in the magazine Wieniec, under the fictitious name of Wawrzyniec Dudziewicz.

In 1862 Juliusz Florkiewicz opened the castle to the public, receiving many guests who were delighted with the castle.

A large part of the northern part of the palace has been preserved to this day.

In 1898 Count Juliusz Potocki, grandson of Kajetan Florkiewicz, rebuilt the southern part of the palace in Neo-Renaissance style.

Later the palace was several times modernized.

It is still interesting for tourists and is located on the Renaissance Route of Małopolska.

To the residence leads St. Florian's Gate, near which stands a neo-Gothic arsenal.

Classicist, Neo-Gothic and Neo-Renaissance elements are hidden here.

The most beautiful parts of the complex are the neo-Gothic palace chapel, the Belvedere Bastion and the Royal Gate.

The palace and the buildings are surrounded by a historic park with hills and ravines.


Agroturystyka Trzebinia Pensjonaty Trzebinia Hotele Trzebinia Camping Trzebinia Apartamenty Trzebinia Ośrodki wypoczynkowe Trzebinia Kwatery Trzebinia Domki Trzebinia Hostele Trzebinia Motele Trzebinia SPA Trzebinia Uzdrowiska Trzebinia Schroniska Trzebinia Stancje Trzebinia Internaty Trzebinia Zajazd Trzebinia Wille Trzebinia Noclegi pracownicze Trzebinia Pola namiotowe Trzebinia Pokoje gościnne Trzebinia Ośrodki wczasowe Trzebinia Kategoria testowa Trzebinia Domy do wynajęcia Trzebinia