Hotele Augustów

Liczba ofert: 1
(0 opinii)
Augustów, Portowa 3 , Podlasie
Kategoria: Hotele Augustów
Jasne pokoje, ogród, taras i restauracja z
barem w spokojnym hotelu nad rzeką.

O miejscowości Augustów

AugustówAugustów jest malowniczym miastem turystycznym, które swą atrakcyjność zawdzięcza położeniu wokół jezior i lasów. 

Miejscowość zlokalizowana jest w zachodniej części Równiny Augustowskiej, nad rzeką Nettą pomiędzy siedmioma jeziorami: Necko, Białym, Rospuda Augustowska, Sajenek, Sajenko, Studzieniczne, Kalejty i Sajno.

Należy do województwa podlaskiego, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.

Do XIII wieku tereny dzisiejszego miasta były zamieszkiwane przez plemię Jaćwingów, a pokonanych ostatecznie w 1283 roku przez Zakon Krzyżacki.

Do powstania miasta przyczynił się sam król Zygmunt II August.

17 maja 1557 r. Augustów otrzymał prawa miejskie magdeburskie.

Swoją nazwę miejscowość zawdzięcza swojemu założycielowi.

Podczas potopu szwedzkiego miasto zostało spalone przez Tatarów, a w czasie trzeciej wojny północnej (1700-1721) miejscową ludność dopadła epidemia dżumy. I i II wojna zniszczyła Augustów w 70 %.

Po wojnie zaczęto powoli odbudowywać miasto.

Okazało się również, że Augustów posiada walory wody zdrojowej i w 1968 roku dokonano pierwszych odwiertów głębinowych odkrywając pokłady.Atrakcje w AugustowieAugustów jest doskonałym miejscem na uprawianie turystyki aktywnej i sportów wodnych ze względu na ilość otaczających to miasto jezior.

Oczywiście na brzegu jezior znajdują się wypożyczalnie sprzętu wodnego, dlatego też bez problemu można skorzystać z rowerków, skuterów wodnych, kajaków, żaglówek.

Dla aktywniejszych wczasowiczów lubiących przygodę poleca się kajaki, dzięki którym można dotrzeć do najpiękniejszych zakątków przyrody augustowskiej. Szczególnym uznaniem cieszy się rejs statkiem po jeziorach, podczas którego można usłyszeć o historii Kanału Augustowskiego.

By udać się na romantyczny spacer trzeba koniecznie udać się pięknym bulwarem nad rzekę Netta.

Jeśli chodzi o zabytki jest tu tak bardzo wiele, że nie sposób wszystkie wymienić. Kanał Augustowski uznawany za pomnik historii, najważniejszy zabytek regionu, powstały w latach 1824-1839.

Będąc w centrum miasta koniecznie trzeba wymienić Rynek Zygmunta Augusta, który jest centrum życia.

Miejsce przyciąga ze względu na liczną ilość restauracji, barów i kawiarenek. Kamienica przy Rynku Zygmunta Augusta 28 to jeden z najstarszych w pełni zachowanych budynków w Augustowie.

Każdy, kto choć raz pojawił się w Augustowie, powróci tu nie jeden raz.AugustówAugustów is a picturesque tourist town, which owes its attractiveness to the location around lakes and forests. 

The town is located in the western part of the Augustów Plain, on the Netta River between seven lakes: Necko, White, Rospuda Augustowska, Sajenek, Sajenko, Studzieniczne, Kalejty and Sajno.

It belongs to Podlaskie Voivodeship, it is the seat of Augustów County and Augustów rural municipality.

Until the 13th century, the area of today's town was inhabited by the Jaćwings tribe, who were finally defeated in 1283 by the Teutonic Order.

King Zygmunt II August himself contributed to the establishment of the town.

On May 17, 1557, Augustów was granted Magdeburg municipal rights.

The city owes its name to its founder.

During the Swedish Deluge, the town was burnt down by the Tartars, and during the Third Northern War (1700-1721) the local population suffered from the plague.

The first and second wars destroyed 70% of Augustów.

After the war, the town started to be rebuilt slowly.

It turned out that Augustów possesses the qualities of a spa water and in 1968 the first deep boreholes were drilled and the water deposits were discovered.Attractions in AugustówAugustów is a perfect place for active tourism and water sports due to the number of lakes that surround the town.

Of course, there are water equipment rentals on the shores of the lakes, so you can easily use bicycles, jet skis, kayaks and sailing boats.

For more active holidaymakers fond of adventure canoes are recommended, with which you can reach the most beautiful corners of nature in Augustów.

Especially popular is a cruise on the lakes, during which you can hear about the history of the Augustów Canal.

If you want to go for a romantic walk, you should go along the beautiful boulevard by the Netta river.

There are so many monuments that it is impossible to mention them all.

The Augustów Canal is considered a monument of history, the most important monument of the region, built in the years 1824-1839.

When in the city centre, you must visit the Sigismund Augustus Square, which is the center of life.

The place attracts because of the numerous restaurants, bars and cafes. The tenement house at the Market Square of Sigismund Augustus 28 is one of the oldest fully preserved buildings in Augustów.

Everyone who has visited Augustów at least once will come back here more than once.